Transport

Potrebna dokumentacija

Popis dokumenta koji osiguratelji obično trebaju:

 • original police osiguranja,
 • originali ili presliku otpremne fakture, zajedno s otpremnom specifikacijom i/ili oznakom težine,
 • originalnu prijevoznu ispravu (teretnicu, tovarni list, MAWB, HAWB, CMR i sl.),
 • zapisnik o šteti ili drugu ispravu koja potvrđuje visinu štete,
 • izvještaj o broju i težini iskrcane robe u mjestu odredišta,
 • presliku protesta vozaru ,
 • prepisku s vozarima i drugim osobama vezano uz njihovu odgovornost za gubitak ili oštećenje robe i
 • broj računa korisnika naknade i naziv banke u kojoj je isti otvoren.

Radnje koje je potrebno preuzeti odmah po saznanju o oštećenju / gubitku robe:

 • Poduzeti sve razborite mjere u cilju smanjenja nastale štete i/ili sprečavanja njezina nastanka (npr. odvojiti oštećenu robu od neoštećene, odvojiti ovlaženu robu od neovlažene, neoštećenu robu pohraniti na sigurno mjesto i sl.).
 • Obavijestiti svog osiguratelja – kako bi u slučaju da osiguratelj zatraži da robu pregleda ovlašteni vještak isto bilo organizirano na vrijeme. Dok vas osiguratelj ne obavijesti da pregled robe od strane vještaka nije potreban, trebali biste pretpostavljati da će pregled biti nužan. U svakom slučaju, osiguranik je dužan bez odgađanja obavijestiti osiguratelja o šteti koja prelazi iznos od 500 KM.
 • U slučaju nastanka štete pokrivene osiguranjem osiguranik je dužan zapisnički ili na drugi odgovarajući način utvrditi štetu. Zapisnik o pregledu štete, uz ostalo, mora sadržavati podatke o pošiljci, posebice o vrsti robe i načinu pakiranja, prijevoznom sredstvu, prijevoznim ispravama, datumu isporuke ili predaje robe na prijevoz, datumu i mjestu pregleda, te opis štete (narav štete, mjesto nastanka štete, uzrok, opseg i visinu štete).
 • Podnijeti prigovor vozaru (opaska u dokumentu o preuzimanju robe, pisani prigovor u propisanim rokovima i sl.).