Camelija Asistencija

Camelija Asistencija

Broj: 583-2/22
Bihać: 11.07.2022.godine

                                                      

                                    D.D  za OSIGURANJE  ”C A M E L I J A”  BIHAĆ

                                                VRSTA  OSIGURANJA   18.04

                                USLOVI ZA OSIGURANJE POMOĆI (ASISTENCIJA)

Na osnovu  člana 108. Statuta Dioničkog društva za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać broj OPU-IP 127/2016 od 08.04.2016.godine , Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj: 1865-6/20 od 05.12.2020.godine ,  broj:807-2/21 od 21.05.2021.godine i  broj: 2021-1/21 od 15.11.2021.godine , direktor dana 11.07.2022.godine pod brojem : 583-2/22  usvaja Prečićeni tekst Uslova za osiguranje pomoći ( asistencija).


Prečićeni tekst Uslova za osiguranje pomoći ( asistencija) obuhvata  Uslove za osiguranje pomoći ( asistencija) broj: 1031/20 od 19.10.2020.godine u kojima je navedeno vrijeme njihovog stupanja na snagu,a prethodno su odobreni  Rješenjem Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj: 01-06-3.-059-2646/20 od 16.10.2020.godine,kao i Odluku o izmjenama i  dopunama Uslova za osiguranja pomoći ( asistencija) broj: 531-1/22  od 11.07.2022.godine,prethodno odobrenu shodno Rješenju  Agencije broj: broj: 01-06.4-059-1284/22 od 05.07.2022.godine.

                             USLOVI   ZA  OSIGURANJE   POMOĆI   (ASISTENCIJA)

I.    UVODNE ODREDBE

                                                                  Član.1.
Ovi Uslovi primjenjuju se uz Uslove za kasko osiguranje cestovnih motornih vozila , Uslove za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete prema trećim licima, Uslove za osiguranje imovine, ali i kao samostalni Uslovi .
Pojedini pojmovi u ovim Uslovima imaju sljedeće značenja :

1)    ”Osiguravač”- DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać,društvo za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju
2)    ”Ugovarač osiguranja”- lice koje je sa Osiguravačem zaključilo ugovor o osiguranju
3)     ”Osigurnik” –lice koje na osnovu ovih uslova po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju ima pravo na naknadu iz osiguranja pomoći (asistencija)
4)    ”polica” –pismena  isprava o  osiguranju ( na obrascu koji utvrđuje osiguravač) o zaključenom ugovoru o osiguranju pomoći ( asistencija)
5)    ”mobilna kartica”-business / business plus– dodatna isprava o osiguranju za osiguranje pomoći koja se izdaje uz policu osiguranja pomoći (asistencija)
6)    ”premija” – iznos koji se plaća za osiguranje po Ugovoru o osiguranju
7)    ”motorno vozilo” – u smislu ovih Uslova je takvo vozilo na motorni pogon koje podliježe obaveznoj registraciji i koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica i stvari  najveće mase do 3,5 tone
8)    ovlašteni asistent – ugovorni partner sa kojim Osiguravač ima sklopljen ugovor o pružanju asistencijskih usluga pomoći
9)    Centar za pomoć- 24-satni Centar za pomoć u pružanju usluga osiguranja pomoći (asistencije) dostupan na navedeni broj naznačen na polici osiguranja

 II.     OPŠTE  ODREDBE

 Zaključivanje ugovora o osiguranju
                                                                 Član 2.
1)    Shodno ovim Uslovima , osiguranje se može zaključiti za sljedeće vrste usluga:
1.1.    Osiguranje pomoći na cesti  – Business paket (osnovni paket) sa opcijom ugovaranja paketa usluga po pokrićima ( tri paketa)
1.2.    Osiguranje pomoći na cesti i u kući – Business plus paket  ( prošireni paket ).

2)    Za osiguranje ”pomoć na cesti ” ili ”pomoć na cesti i u kući ” Osiguravač izdaje posebnu policu osiguranja iz vrste osiguranja pomoći (asistencija) .
3)    Za osiguranje ”pomoć na cesti ” ili ”pomoć na cesti i u kući ”Osiguravač  uz  policu osiguranja može izdati  i CAMELIJA mobilnu karticu – ”Business” ili ”
Business plus” koja glasi na ime Ugovarača osiguranja/ Osiguranika kao vlasnika vozila ( i vlasnika stambenog objekta).

                                                                Član 3.
1)        Osiguranje pomoći (asistencija) shodno ovim Uslovima mogu zaključiti Ugovarači Osiguravača uz policu osiguranja od automobilske  odgovornosti ,policu kasko osiguranja, ili policu osiguranja imovine.
2)        Osiguranje pomoći (asistencija) shodno ovim Uslovima mogu zaključiti i Ugovarači koji prethodno nisu osigurani kod Osiguravača ni po kom osnovu, osim za zaključenje  police osiguranja pomoći ( asistencija) vezano za pokriće uz Business paket 1.
3)        Ugovarač osiguranja/ osiguranik u toku trajanja osiguranja stiče mogućnost korištenja usluga pomoći ( asistencija) u ovisnosti od ugovorenog  paketa usluga i ugovorenog  paketa  pokrića .
                                                              Član 4.
1)    Osiguranje pomoći na cesti može  se  zaključiti za putnička motorna vozila bez obzira na godine starosti,kao  i za  teretna motorna vozila najveće dozvoljene mase 3,5 tone.
2)    Motorno vozilo mora posjedovati važeću saobraćajnu (prometnu) dozvolu.

                                                             Član 5.
1)    Ugovarač osiguranja  shodno ovim Uslovima  može da bude fizička  ili pravna osoba koja u  vlasništvu posjeduje motorno/a vozila ( i stambeni objekat za osiguranje pomoći na cesti i u kući).
2)    Ugovarač osiguranja koji u vlasništvu ima  više od jednog motornog vozila, policom osiguranja pomoći na cesti ( asistencija)  osigurava svako  motorno  vozilo posebno, sa podacima od tog vozila .
3)    Ugovaraču osiguranja koji je kod Osiguravača osiguran iz osnova obaveznog osiguranja  od automobilske odgovornosti ili kasko osiguranja, nakon prve police osiguranja zaključene shodno ovim Uslovima, može se u toku jedne kalendarske godine na svaku sljedeću policu osiguranja pomoći (asistencija)odobriti popust od 30%.

4)    Ugovaraču osiguranja koji nije u DD za osiguranje ” CAMELIJA” Bihać  osiguranik iz osnova obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, ili kasko osiguranja, a koji u vlasništvu ima više od jednog osiguranog vozila , nakon prve police osiguranja zaključene shodno Uslovima ,može se u toku jedne kalendarske godine na svaku sljedeću policu osiguranja pomoći (asistencija) odobriti popust od 10%.
5)    Popust iz stava 3) i 4) ovog člana može se odobriti  shodno Cjenovniku premija ukoliko do  trenutka zaključenja nove police osiguranja shodno ovim Uslovima nije nastupio osigurani slučaj po prethodno zaključenoj polici osiguranja pomoći ( asistencija).
6)    Policom osiguranja pomoći (asistencija ) za usluge osiguranja pomoći na cesti i u kući  može da bude obuhvaćen samo jedan stambeni objekat na prijavljenoj adresi koja se unosi u policu osiguranja .

Lica pokrivena osiguranjem
                                                              Član 6.
1)    Pravo na ostvarenje pomoći  na cesti (asistencija) imaju sljedeća lica:
1.1.     Vlasnik vozila
1.2.     Ovlašteni vozač,odnosno vozač koji ima dozvolu Ugovarača osiguranja /Osiguranika fizičkog lica,  za upravljanje osiguranim vozilom
1.3.    Ovlašteni vozač ,odnosno vozač koji ima dozvolu Ugovarača osiguranja/Osiguranika pravnog lica za upravljanje osiguranim vozilom i pod uslovom da se nalazi u radnom odnosu kod pravnog lica
1.4.     Putnici koji su putovali u trenutku ostvarenja rizika u osiguranom vozilu, a najviše do broja  registrovanih mjesta u vozilu
2)    Pravo na ostvarenje na cesti i u  kući (asistencija) pored lica iz stava 1) ovog člana,  ima i vlasnik  osiguranog stambenog objekta.

Trajanje osiguranja , početak i prestanak osiguravajućeg pokrića
                                                               Član 7.
1)     Osiguranje pomoći ( asistencija ) zaključuje se na period od godinu dana.
2)     Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju pomoć( asistencija) koje se prvi put zaključuje  počinje teći od trenutka zaključenja police, onog
dana koji je u polici označen kao početak osiguranja, a prestaje u isto vrijeme onog dana koji je u polici označen  kao dan prestanka osiguranja,
ako ne dođe do promjene podataka iz člana 3. i 4. ovih Uslova ( promjene podataka o vlasniku).
3)    Svaka promjena vlasništva nad vozilom/objektom prije isteka trajanja osiguranja, automatski povlači prestanak osiguranja pomoći (asistencija),
odnosno prestanak važenja CAMELIJA mobilne kartice, uz povrat premije osiguranja na način ”pro rata temporis” , pod uvjetom da se do tada nije ostvario osigurani slučaj.
Premija za povrat umanjuje se za 30% na ime troškova sprovođenja osiguranja( tzv”režijski dodatak ).

Teritorijalno pokriće
                                                                  Član 8.
1)    Osiguranje pomoći na cesti vrijedi  za teritoriju Bosne i Hercegovine i inostranstva ograničeno na zemlje Evrope ( Evropa u geografskom smislu ), osim  Ukrajine, Rusije, Bjelorusije, Litve, Latvije i Estonije, te za Business paket 1,  koji vrijedi samo na  teritoriji Bosne i Hercegovine.
2)    Osiguranje pomoći u kući, vrijedi samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Plaćanje premije osiguranja
Član 9.
Godišnja premija osiguranja utvrđena Tarifom usluga osiguranja pomoći (asistencija) plaća se u cijelosti unaprijed prilikom zaključivanja osiguranja.

Pravna  situacija poslije nastanka  osiguranog slučaja
                                                               Član 10.
Za osigurane slučajeve u kojima je ugovoren maksimalni broj osiguravajućeg pokrića tokom trajanja osiguranja (agregatni limit pokrića) , osiguravajuće pokriće prestaje nakon iscrpljenja tog limita pokrića.

Namjera i prevara
                                                               Član 11.
1)    Osiguravač nije u obavezi izvršiti pokriće ugovorenih troškova (ugovorene naknade iz osiguranja ), ako je šteta prouzrokovana namjerno od strane osiguranika.
2)    Ako osiguravač nakon isplate naknade iz osiguranja naknadno sazna da je postojala namjera ili prevara iz prethodnog stava, ima pravo regresa za isplaćeni dio naknade ,uvećan za pripadajuće troškove kamate, od lica kojemu je naknada isplaćena .

 III.    POSEBNE  ODREDBE
Predmet   osiguranja
                                                            Član 12.
1)    Predmet osiguranja po ovim Uslovima mogu biti isključivo registrovana putnička i teretna vozila , navedena na polici osiguranja kao i  stambeni objekat u vlasništvu Ugovarača osiguranja /osiguranika.
Predmet osiguranja se može identificirati na  više načina:
a)    Brojem police osiguranja
b)    Registarskom oznakom
c)    Imenom i prezimenom /nazivom Ugovarača/Osiguranika, i adresom  prebivališta/sjedišta
d)    Matičnim identifikacionim brojem  vlasnika vozila fizičkog lica
e)    Matičnim identifikacionim brojem vlasnika vozila/ pravnog lica
2)    Shodno predmetu osiguranja pokriveni su troškovi navedeni u članu 13. i 14.ovih Uslova, nastali u vezi sa upravljanjem vozilom u vlasništvu Ugovarača osiguranja/Osiguranika, i/ili u vezi sa stambenim objektom  u njegovom vlasništvu.
3)    Osiguranjem pomoći na cesti osiguravač obezbjedjuje osiguraniku 24 sata na dan , pomoć na cesti kao i pokriće troškova do visine obima pokrića iz člana 22. do 26. ovih Uslova,  u slučajevima kada motorno vozilo nije u voznom stanju usljed iznenadnog prestanka rada vozila ili usljed zastoja, ili usljed posljedica prometne nezgode.
4)    Osiguranjem pomoći na cesti i u kući  Osiguravač obezbjedjuje osiguraniku pored pomoći na cesti , i pokriće troškova intrevencija 24 sata dnevno, usljed kvarova u kući ili stanu ,do visine obima pokrića iz člana 27. ovih  Uslova .
5)    Osiguranje pomoći na cesti i u kući (asistencija), obezbjeđuje se isključivo preko  angažirane specijalizovane organizacije odnosno ovlaštenog specijalizovanog asistenta za usluge pomoći na cesti i u kući sa kojim osiguravač ima sklopljen ugovor.

Osigurani rizici
                                                              Član 13.
1)    Osiguranjem pomoći na cesti obezbijeđeno je osiguravajuće pokriće za troškove nastale u vezi sa predmetom osiguranja iz  člana 12.  stav 3. ovih  Uslova, usljed sljedećih rizika:
a)    Kvara na vozilu
b)    Oštećenja na vozilu
c)    Uništenja vozila
2)    Osiguranjem ” pomoć  na cesti   i u kući ”  obezbijeđeno je pored rizika navedenih u tačkama a), b), i c). iz prethodnog stava i osiguravajuće pokriće za troškove nastale u vezi sa predmetom osiguranja iz člana 12.stav 4. ovih Uslova, usljed sljedećih rizika:
d)    Kvar  na vodovodnim instalacijama ,
e)    Kvar  na  elektro instalacijama,
f)    Kvar  na bravi  stambenog objekta
g)    Lom  stakla
                                                             Član 14.
1)    Osiguranje ” pomoć na cesti  ” obuhvata :
1.1.    Pokriće organizacije pomoći na cesti obuhvata i davanje informacija Ugovaraču osiguranja/Osiguraniku u vezi tehničkih savjeta vezanih za motorno vozilo, savjeta u vezi sa saobraćajnom nezgodom, o lokacijama i potrebnim kontakt telefonima, prosljeđivanje potrebnih  informacija .
1.2.    Pokriće troškova ” popravaka na licu mjesta ” u slučaju manjeg kvara na vozilu usljed mehaničkog ,elektroničkog, električnog, hidrauličnog ili uzroka pneumatske prirode zbog kojih vozilo nije u voznom stanju ili nije moguće upravljati vozilom na siguran način.
–    Pokriće troškova popravke  u slučaju manjeg kvara obuhvata dolazak izvršioca asistencije  na lice mjesta /mjesta gdje se nalazi motorno vozilo i troškove rada na osiguranom vozilu,ukoliko se vozilo može popraviti na licu mjesta u roku od 60 minuta.
–    Popravak na licu mjesta se vrši u slučaju manjih kvarova koja ne zahtjevaju posebna znanja i vještine angažiranog asistenta servisera , niti upotrebu specijalizovanih alata i opreme za dijagnosticiranje i otklanjanje kvara, kao i ako ne postoje zakonska i druga ograničenja za popravak vozila ( Uslovi garancije za vozilo i sl.).
–    Pod manjim kvarom se podrazumijeva ispražnjen pneumatik, manji mehanički, električni, elektronski kvar (npr.ispražnjen akumulator,pokidan remen,manji kvarovi na sistemu za hlađenje,pregorjeli osigurači, itd.).
–    U slučaju većih kvarova samo se utvrdi vrsta  oštećenja ( ukoliko je moguće u roku od 60 minuta),ali izvršilac asistencije ne pristupa popravku.
–    Osposobljavanje vozila za vožnju putem popravke na licu mjesta smatra se nužnom popravkom,a što brža trajna i pogonsko bezbjedna popravka je obaveza osiguranika.
–    Osiguravač ne odgovara za kvalitet radova i ugrađenih dijelova
–    Osiguravač je u obavezi da nadoknadi troškove pružene usluge asistencije na putu do visine ugovorene sume osiguranja
–    Troškove rezervnih dijelova i materijala iznad ugovorene sume osiguranja za troškove popravka na licu mjesta, Osiguranik podmiruje sam u punom iznosu, i isti se ne ubrajaju u obračun asisitencije na cesti
1.3.    Pokriće troškova ” vuče vozila ” do najbliže radionice, ili ovlaštenog servisa, ako popravka nije moguća na licu mjesta. ”Vuča vozila” se obezbjeđuje preko ovlaštenog asistenta za usluge pomoći na cesti na način propisan zakonom.
1.4.    Pokriće troškova ”nastavak putovanja ” obuhvata prevoz vozača i putnika maksimalno za registrirani broj putnika u osiguranom vozilu, do prebivališta odnosno do odredišta, a pod kojim se podrazumjeva organizacija prevoza osiguranika u slučaju da popravak vozila traje duže od 24 sata i ako je osigurnik udaljen više od 50 km od svog mjesta prebivališta ( nastavak putovanja prevoznim sredstvom koje je u tom trenutku najbrže obezbijediti- autobus,vlak, auto-taxi).
1.5.    Pokriće troškova”smještaj” podrazumijeva organizaciju i troškove prenoćišta vozača i putnika, za maksimalni registrirani broj putnika u osiguranom vozilu , a koje može biti organizirano ako vozilo ne može biti popravljeno u roku od 24 sata i ako je osigurnik udaljen više od 50 km od  mjesta svog prebivališta.
1.6.    Organizaciju ”zamjenskog vozila ”koja se organizira  ako vozilo ne može biti popravljeno u roku od 24 sata i ako je osigurnik udaljen više od 50 km od mjesta prebivališta ( bez  pokrića troškova zamjenskog vozila).
2)    Osiguranje ” pomoć na cesti i u kući ” obuhvata pored pokrića organizacije pomoći na cesti navedenih u prethodnim tačkama,  i pokriće troškova pomoći u kući/ stanu / vikendici, kući za odmor, do visine obima pokrića , a koje se odnosi na intervencije na otklanjanju kvarova gdje su potrebne usluge  vodoinstalatera i /ili električara i /ili ,bravara ,i /ili staklara .
Usluge pomoći u kući (usluga specijalista -majstora) pokrivena je samo na  području Bosne i Hercegovine, na adresi koja je prijavljena Osiguravaču.
Samo stambeni objekat prijavljen na jednoj adresi može biti predmet osiguranja.

                                                                Član 15.
Pod rizikom kvara vozila u smislu ovih Uslova, podrazumjeva se svaka mehanička ,električna i/ili elektronska greška na vozilu zbog koje vozilo nije u voznom stanju ,ili  sa istim nije moguće nastaviti  dalju, sigurnu vožnju.
                                                               Član 16.
Pod rizikom oštećenja vozila u smislu ovih Uslova, smatra se kada vozilo nije u voznom stanju ili sa istim nije moguće nastaviti  dalju sigurnu vožnju, usljed : saobraćajne nezgode , pada ili udara kakvog predmeta , namjere ili obijesti trećih lica , požara, poplave , oluje ili grada (tuče) .
                                                              Član 17.
Pod rizikom uništenja vozila u smislu ovih Uslova, smatraju se oštećenja nastala usljed ostvarenja rizika iz člana 13.stav 1) ovih Uslova ,tako teška da se vozilo više ne može popraviti ili je ekonomski neisplativa popravka (totalna šteta).
                                                             Član 18.
Pod rizikom kvara na vodovodnim instalacijama smatraju se oštećenja u slučaju poplave, curenje/ i /ili nestašice vode, a koje dovedu/mogu, dovesti do oštećenja i kvara na vodovodnim instalacijama  kada je potrebna intervencija vodoinstalatera.

                                                            Član 19.
Pod rizikom kvara na elektroinstalacijama smatraju se oštećenja u slučaju kvarova nastalih kao posljedica događaja kao što su : udar  groma, visoki napon, kratak spoj, a koji zahtjevaju  intervenciju električara.
                                                           Član 20.
Pod rizikom kvara na bravi smatraju se oštećenja ili  kvarovi na ulaznim / vanjskim vratima, a koja mogu nastati kao posljedica nakon provale, gubitka ili loma ključeva, i/ ili kvara brave ili nemogućnosti  zaključavanja vrata , što zahtjeva intervenciju bravara.

                                                           Član 21.
Pod rizikom loma stakla smatra se slučajni  lom stakla ( prozor i vanjska vrata) , ili  razbijeno  staklo ( prozor i vanjska vrata) nakon provale u kuću/stan, bez  mogućnosti zatvaranja prozora ili vrata, što zahtjeva intervenciju staklara.

OBIM  POKRIĆA

Popravak na licu mjesta u slučaju manjeg kvara

                                                          Član 22.
”Osiguravač pokriva troškove ”popravke na licu mjesta ”u slučaju manjeg kvara na osiguranom vozilu, u ovisnosti od ugovorenog paketa shodno Cjenovniku premija, do  iznosa :
–    100 KM          – ”Business paket 1”    -na području Bosne i Hercegovine ( BiH)
–    200 KM odnosno 200 EUR     – ”Business paket 2”    -na području BiH i inostranstva
–    400 KM odnosno 400 EUR     – ”Business paket 3 i Business plus paket ”– na području BiH i inostranstva

Troškovi vuče vozila
                                                                  Član 23.
”Osiguravač pokriva troškove ”vuče vozila” ( prijevoz osiguranog vozila ), uključujući i troškove ”izvlačenja vozila” do najbliže radionice ili ovlaštenog servisa , ako vozilo nije u voznom stanju i ne može se popraviti na licu mjesta,  u ovisnosti od ugovorenog paketa shodno Cjenovniku premija, maksimalno do iznosa :

–    100 KM                  – ”Business paket 1″   – na području Bosne i Hercegovine ( BiH)
–    200 KM ili  200 EUR      – ”Business paket 2”        – na području BiH i inostranstva
–    400 KM ili  400 EUR      – ”Business paket 3 i Business plus paket”– na području BiH i inostranstva

Troškovi nastavak putovanja
                                                               Član 24.
1)    ”Osiguravač pokriva troškove ”nastavak puta” ako popravak vozila traje duže od 24 sata i ako je osiguranik udaljen više od 50 km od mjesta svog prebivališta, u ovisnosti od ugovorenog paketa shodno Cjenovniku premija, maksimalno do iznosa :

–    100 KM                 – ”Business paket 1”     – na području Bosne i Hercegovine ( BiH)
–    200 KM odnosno 200 EUR         –” Business paket 2”     -na području BiH i inostranstva
–    400 KM odnosno 400 EUR         – ”Business paket 3 i Business plus paket”– na području BiH i inostranstva.
2)    Korištenje  ove usluge  isključuje  mogućnost pokrića troškova za usluge ”smještaj” i ”zamjensko vozilo”.

Troškovi smještaja
                                                            Član 25.
1)    Osiguravač pokriva troškove organizacije i troškove smještaja (lokalno prenoćište) na području  Bosne i Hercegovine, odnosno na području Evrope, u ovisnosti od ugovorenog paketa shodno Cjenovniku premija, maksimalno do iznosa :

–    100 KM                 – ”Business paket 1”    -na području Bosne i Hercegovine ( BiH)
–    200 KM odnosno 200 EUR       – ”Business paket 2”   – na području BiH i inostranstva.
–    400 KM odnosno 400 EUR           – ”Business paket 3 i Business plus paket ”– na području BiH i inostranstva.

2)    Korištenje ove usluge  isključuje  mogućnost  pokrića troškova  za usluge ”nastavak puta” i ”zamjensko vozilo”.

Zamjensko vozilo
                                                              Član 26.
1)    Osiguravač pokriva troškove organizacije zamjene vozila , ako vozilo ne može biti popravljeno u roku od 24 sata i ako je osiguranik udaljen više od 50 km od mjesta svog prebivališta,  u ovisnosti od ugovorenog paketa shodno Cjenovniku premija, maksimalno do iznosa:
–    400 KM odnosno 400 EUR      – ”Business paket 3 i Business plus paket ”– na području BiH i inostranstva.

2)    Osiguravač preuzima isključivo troškove organizacije zamjenskog vozila, ali ne i troškove zamjenskog vozila.

Usluge pomoć u kući
Član 27.
Osiguravač pokriva troškove vezane za  intrevencije u kući , nastale u vezi sa osiguranim rizicima iz člana 13.stav 2) tačke d)  do g) ovih Uslova, a do visine od 500 KM .

Agregatni  limit pokrića
                                                            Član 28.
Osiguravajuće pokriće koje pruža Osiguravač u smislu člana 2.stav 1) ovih Uslova ,ograničeno je na maksimalno bilo koja 2 (dva ) osigurana slučaja  godišnje i predstavlja agregatni limit  pokrića,  pri čemu limit pokrića predstavlja najviši bruto iznos koji uključuje ( sadrži ) i iznos poreza na dodanu vrijednost .

Isključenja  iz  osiguranja
                                                           Član 29.
1)    Osiguravač osiguraniku ne nudi pomoć u smislu ovih Uslova , i neće pokriti troškove nastale usljed :
1)    ratnih događaja, nereda, socijalnih nemira
2)    zračenja
3)    štrajka,poremećaja,činova terorizma ili sabotaže bilo koje vrste,učešća nosioca osiguranja u klađenju, zločinu, borbi,isključujući događaje koji se dese tokom samoodbrane ili pružanja pomoći ljudima u opasnosti,više sile
4)    učestvovanje nosioca osiguranja u takmičenjima, trkama ,prosvjedima
5)    namjerne aktivnosti nosioca osiguranja
6)    ako osiguranik vozi vozilo bez posjedovanja vozačke dozvole ili drugog dokumenta koji potvrđuje sposobnost osobe da vozi vozilo,  ili ako su dokumenti nosioca osiguranja privremeni ili trajno zadržani,
7)    vožnje vozilom pod uticajem alkohola,droga/drugih opojnih sredstava. U slučaju saobraćajne nezgode uzima se u obzir  dozvoljeni nivo alkohola za vozače shodno propisima u zemlji gdje se nezgoda desila
8)    troškovi nastali od strane nosioca osiguranja bez prethodne obavijesti i primanja saglasnosti od osiguravača ,čak i ako su troškovi u granicama obaveza osiguravača, osim ako osiguravač nije bio obaviješten zbog  više sile ili posebnih okolnosti
9)    troškove usluga iskazani u odnosu na sve putnike , ako njihov ukupni broj prelazi maksimalni broj osoba koji je neveden u dokumentu o registraciji vozila ( ukupan maksimalan broj je 9 osoba)
10)    bilo kakve indirektne troškove nastale kao rezultat nezgode s vozilom ili kao rezultat kvara vozila
11)    greške i kvarovi prouzrokovani greškom vozača (vozač  pogrešno natočio gorivo, izgubljen ključ, itd.)
12)    ako je naknada štete pokrivena drugim osiguranjem
13)    ako troškovi  proizilaze po naloga vlasti
14)    koji su rezultat epidemije ili pandemije
15)    koji se odnose na direktno ili indirektno rutinsko održavanje i servisiranje ( zamjena guma,točkova i sl.)
16)    ako su vozila ili imovina pod garancijom proizvođača , izvođača, ili pod ugovorom o održavanju
17)    usluga vezanih za popravak oštećenja koja su se desila prije prijavljivanja događaja
18)    u slučajevima hitnih intervencija u kući nisu uključeni troškovi popravke ako su kvarovi proizišli iz tvorničkih grešaka, kao posljedica lošeg održavanja instalacija, dugotrajne neodgovarajuće upotrebe instalacija, intrevencija povezanih sa održavanjem instalacija,
19)    nijedan zahtjev neće biti uvažen ako Osiguravač nije dao odobrenje za izvođenje radova ili ako osiguranik lično organizuje i poduzme otklanjanje štete
20)    kvarova usljed, ili u vezi sa poslovnim aktivnostima
21)    kvarova u kući na strojevima za pranje i drugim kućanskim aparatima uključujući i njihove spojeve na
vodovodnu  i kanalizacijsku mrežu
2)    Osiguravač nije odgovoran za gubitak ili oštećenje prtljaga ili ličnih stvari prouzrokovanih imobilizacijom vozila.
3)    Osiguravač nije odgovoran za kašnjenje ili nemogućnost pružanja usluga, ukoliko je takvo kašnjenje ili nemogućnost rezultat štrajkova, socijalnih nemira, nereda, čina terorizma, sabotaže, rata ( uključujući i građanski rat),posljedice zračenja, više sile kao ograničenja u kretanju, odluke uvedene od strane upravne vlasti.

Gubitak prava iz osiguranja
                                                         Član 30.
Ugovarač osiguranja /Osiguranik gubi pravo iz osiguranja :
1)    ako nije u momentu nastanka osiguranog slučaja obavijestio Centar za pomoć osiguranicima i sam preduzeo mjere obezbjeđenja vozila do dolaska tražene pomoći
2)    ako je Centru za pomoć dao netačne podatke ili lažne podatke o osiguranju ili okolnostima osiguranog slučaja
3)    ako u toku trajanja osiguranja pomoći  nastupi promjena vlasništva nad vozilom (ili objektom)
4)    za iznos troškova koji prelaze ograničenja visina  po obimu i limitu pokrića iz čl. 22. do 28. ovih Uslova

Obaveze osiguranika kad nastane osigurani  slučaj
                                                       Član 31.
1)    Kad nastane osigurani slučaj lica pokrivena osiguranjem iz člana 6.ovih Uslova imaju pravo na pomoć koju Osiguravač nudi u skladu sa ovim  Uslovima.
2)    Osiguranik je dužan odmah nazvati Centar za pomoć osiguranicima, koji je za ove namjene u funkciji 24 sata dnevno. Prethodno ne smije poduzimati nikakve mjere osim mjera obezbjeđenja vozila, ili imovine ( kuća ,stan,vikendica ). U suprotnom sam će snositi troškove odnosno odgovarati za štetu koja nastane uslijed toga, osim ako se ne radi o sprečavanju još veće štete ili o spašavanju života.
3)    Prilikom poziva Centra za pomoć , Ugovarač osiguranja /osiguranik mora dati sljedeće podatke:

•    model i broj police ( ”pomoć na cesti / business paket / ili  pomoć na cesti i u kući / business plus paket )
•    puno ime i prezime/ naziv pravnog lica
•    svoj matični  identifikacioni  broj  ( fizičko /pravno lice )
•    tip vozila i registracijsku oznaku
•    adresu prijavljenu osiguranju
•    tačno mjesto nezgode , ili mjesto kvara u kući (stanu) i telefonski broj za kontakt ( ako je moguće)
•    kratak opis događaja i potrebne pomoći
4)    Nakon prijave osiguranog slučaja Centru za pomoć, osiguranik se mora pridržavati datih uputstava Osiguravača odnosno njegovog ovlaštenog asistenta . Ako osiguranik postupa u suprotnosti sa tim uputstvima Osiguravač neće odgovarati za nastalu štetu.
Troškove koji su veći od ograničenja prema ovim Uslovima ( iznad visina shodno članu član 22. do 28.ovih Uslova) osiguranik snosi sam.

Povrat troškova osiguravaču
                                                             Član 32.
Osiguranik se obavezuje da će Osiguravaču nadoknaditi sve troškove za obavljenu asistencijsku uslugu i iznose koje je osiguravač platio prema ovim uslovima , sa zakonskim zateznima kamatama od dana uplate, i to u slučaju ako osiguravač naknadno utvrdi :
1)    da osiguranje pomoć na cesti / pomoć na cesti i u kući,   u trenutku nastanka osiguranog slučaja nije bilo važeće
2)    da je događaj isključen iz osiguranja pomoć na cesti / pomoć  na cesti i u kući, ili da je osiguranik izgubio prava iz osiguranja
3)    da je osiguranik nakon nastanka osiguranog slučaja kršio svoje obaveze
4)    da je osiguranik u jednoj godini koristio osiguravajuće pokriće po dva osigurana slučaja

Subrogacija
                                                                 Član 33.
Isplatom naknade iz osiguranja na osiguravača  prelaze sva prava ugovarača osiguranja/osiguranika na obeštećenje do visine isplaćene naknade prema licu koje je odgovorno za nastanak osiguranog slučaja.

Upotreba uslova
                                                                 Član 34.
Ako je osiguranje pomoći (asistencija) zaključeno shodno članu 3.stav 1) ovih Uslova a neka od odredbi ovih Uslova u suprotnosti sa odredbama Uslova za kasko osiguranje cestovnih motornih vozila, Uslova za obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti prema trećim licima, kao i Opštih uslova za osiguranje imovine, primjenju se odredbe ovih Uslova.

Nadležnost u slučaju spora
Član 35.
U slučaju spora između Ugovarača osiguranja/Osiguranika i Osiguravača nadležan je stvarno nadležni sud prema mjestu zaključenja ugovora o osiguranju.

Vansudsko rješavanje sporova
Član 36.
Za sve sporne situacije u naknadi troškova pomoći (asisitencija) Ugovarač osiguranja/Osiguranik može uložiti prigovor Osiguravaču  na način pismenog podnošenja.
Prigovor rješava Osiguravač shodno svojim internim aktima u roku od sedam dana po prijemu prigovora i o tome obavještava stranku.

Završne odredbe
                                                            Član 37.
U okviru osiguravajućeg pokrića pomoći (asisitencija), Osiguravač organizuje pružanje ovih usluga,  isključivo preko partnera  sa kojim ima  zaključen ugovor, a s kojim zajedno putem Centra za pružanje pomoći obezbjeđuje usluge 24-satne asistencije za pomoć .
Osiguravač je dužan u momentu zaključenja ugovora o osiguranju obavijestiti Ugovarača osiguranja/Osiguranika o tačnom nazivu ugovornog partnera preko kojeg će biti pružene usluge osiguranja pomoći (asistencija)  , kao i o pozivnom broju preko kojeg će osiguranici  kontaktirati Centar za pomoć .
Osiguravač odgovara za izbor ugovornog partnera, ali ne odgovara za kvalitet usluge i radove izvođača (majstora, servisnih radionica, i sl.)  a koje je izabrao ugovorni partner.
Odgovornost za kvalitet pruženih usluga i izvedenih radova u pružanju pomoći osiguraniku, je isključivo na ugovornom partneru.

                                                           Član 38.
Uslovi za osiguranje pomoći ( asistencija) broj:1031/) stupili su na 19.10.2020.godine .
Odluka o izmjenama i dopunama Uslova za osiguranje pomoći (asistencija) broj: 583-1/22  stupila je na snagu 11.07.2022.godine.

Ovaj Prečićeni tekst Uslova za osiguranje pomoći ( asistencija)  stupio  na snagu 11.07.2022.godine.