Camelija Asistencija

Camelija Asistencija

D.D  za OSIGURANJE  ”C A M E L I J A”  BIHAĆ

VRSTA  OSIGURANJA   18.

 

USLOVI ZA OSIGURANJE POMOĆI (ASISTENCIJA)

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

Shodno odredbama člana 10. Zakona o osiguranju (”Službene novine Federacije BiH”broj: 23/17) i člana 108. Statuta Dioničkog društva za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać broj OPU-IP 127/2016 od 08.04.2016.godine, a po dobivenoj saglasnosti Agencije za nadzor osiguranja FBiH shodno Rješenju broj: 01-06-3.-059-2646/20 od 16.10.2020.godine, direktor društva dana 19.10.2020.godine pod brojem : 1031/20 donosi :

USLOVE   ZA  OSIGURANJE   POMOĆI  

(ASISTENCIJA)

 

 1. UVODNE ODREDBE

Član.1.

Ovi Uslovi primjenjuju se uz Uslove za kasko osiguranje cestovnih motornih vozila , Uslove za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete prema trećim licima, Uslove za osiguranje imovine, ali i kao samostalni Uslovi .

Pojedini pojmovi u ovim Uslovima imaju sljedeće značenja :

 • Osiguravač’‘- DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać,društvo za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju
 • ”Ugovarač osiguranja”- lice koje je sa Osiguravačem zaključilo ugovor o osiguranju
 • Osigurnik’‘ –lice koje na osnovu ovih uslova po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju ima pravo na naknadu iz osiguranja pomoći (asistencija)
 • ”polica” –pismena isprava o  osiguranju ( na obrascu koji utvrđuje osiguravač) o zaključenom ugovoru o osiguranju pomoći ( asistencija)
 • ”mobilna kartica”business / business plus– dodatna isprava o osiguranju za osiguranje pomoći koja se izdaje uz policu osiguranja pomoći (asistencija)
 • ”premija” – iznos koji se plaća za osiguranje po Ugovoru o osiguranju
 • ”motorno vozilo” – u smislu ovih Uslova je takvo vozilo na motorni pogon koje podliježe obaveznoj registraciji i koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica i stvari najveće mase do 3,5 tone
 • ovlašteni asistent – ugovorni partner sa kojim Osiguravač ima sklopljen ugovor o pružanju asistencijskih usluga pomoći
 • Centar za pomoć– 24-satni Centar za pomoć u pružanju usluga osiguranja pomoći (asistencije) dostupan na navedeni broj naznačen na polici osiguranja
 1. OPŠTE  ODREDBE

 

Zaključivanje ugovora o osiguranju

Član 2.

1)    Shodno ovim Uslovima , osiguranje se može zaključiti za sljedeće vrste usluga:

 • Osiguranje pomoći na cesti – Business paket (osnovni paket)
 • Osiguranje pomoći na cesti i u kući – Business plus paket ( prošireni paket )

2)   Za osiguranje ”pomoć na cesti ”, ili ”pomoć na cesti i u kući ” , Osiguravač izdaje posebnu policu osiguranja

za osiguranje pomoći (asistencija) .

Za osiguranje ”pomoć na cesti ” Osiguravač , uz  policu osiguranja pomoći ( asistencija ) izdaje  i CAMELIJA

mobilnu karticu – ”Business”, koja glasi na ime Ugovarača osiguranja/ Osiguranika kao vlasnika vozila.

Za osiguranje ”pomoć na cesti i u kući ” Osiguravač , uz  policu osiguranja pomoći ( asistencija ), izdaje  i

CAMELIJA mobilnu karticu- ”Business plus” , koja glasi na ime  osiguranika, vlasnika vozila i stambenog objekta .

Član 3.

 • Osiguranje pomoći (asistencija) shodno ovim Uslovima mogu zaključiti Ugovarači Osiguravača uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti ,policu potpunog kasko osiguranja, ili policu osiguranja imovine.
 • Osiguranje pomoći (asistencija) shodno ovim Uslovima mogu zaključiti i Ugovarači kao samostalnu policu osiguranja pomoći ( asistencija).

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

Član 4.

Osiguranje pomoći na cesti može  se  zaključiti za putnička motorna vozila bez obzira na godine starosti,kao  i za  teretna motorna vozila najveće dozvoljene mase 3,5 tone.

Motorno vozilo mora posjedovati važeću saobraćajnu (prometnu) dozvolu.

Član 5.

 • Ugovarač osiguranja/osiguranik shodno ovim Uslovima može da bude fizička  ili pravna osoba koja u  vlasništvu posjeduje motorna vozila ( i stambeni objekat za osiguranje pomoći na cesti i u kući).
 • Ukoliko Ugovarač osiguranja /Osiguranik koji je kod Osiguravača osiguran iz osnova obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti , ili kasko osiguranja, a koji u vlasništvu ima veći  broj motornih vozila, policom osiguranja pomoći na cesti ( asistencija)  osigurava svako  motorno  vozilo posebno, a čiji se zasebni podaci unose u police osiguranja.

Ugovaraču osiguranja  koji kod Osiguravača ima veći broj osiguranih vozila iz osnova automobilske odgovornosti ili kasko osiguranja,  nakon prve police osiguranja zaključene shodno Uslovima za osiguranja pomoći (asistencija) može se u toku jedne kalendarske godine na svaku sljedeću policu osiguranja pomoći (asistencija) odobriti popust od 30%.

 

 • Ugovaraču osiguranja koji nije osiguran u DD za osiguranje ” CAMELIJA” Bihać iz osnova obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, ili kasko osiguranja, a koji u vlasništvu ima veći broj vozila, nakon prve police osiguranja zaključene shodno Uslovima za osiguranja pomoći (asistencija) može se u toku jedne kalendarske godine na svaku sljedeću policu osiguranja pomoći (asistencija) odobriti popust od 10%.
 • Policom osiguranja pomoći (asistencija ) za usluge osiguranja pomoći u kući  može da bude obuhvaćen samo jedan stambeni objekat na prijavljenoj adresi koja se unosi u policu osiguranja .

Lica pokrivena osiguranjem

Član 6.

 • Pravo na ostvarenje pomoći na cesti (asistencija) imaju sljedeća lica:
 • Vlasnik vozila
 • Ovlašteni vozač,odnosno vozač koji ima dozvolu Ugovarača osiguranja /Osiguranika fizičkog lica,  za upravljanje osiguranim vozilom
 • Ovlašteni vozač ,odnosno vozač koji ima dozvolu Ugovarača osiguranja/Osiguranika pravnog lica za upravljanje osiguranim vozilom i pod uslovom da se nalazi u radnom odnosu kod pravnog lica
 • Putnici koji su putovali u trenutku ostvarenja rizika u osiguranom vozilu, a najviše do broja  registrovanih mjesta u vozilu
 • Pravo na ostvarenje na cesti i u kući (asistencija) pored lica iz stava 1) ovog člana,  ima i vlasnik  osiguranog stambenog objekta.

 

Trajanje osiguranja , početak i prestanak osiguravajućeg pokrića

 

Član 7.

 • Osiguranje pomoći ( asistencija ) zaključuje se na period od godinu dana.
 • Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju pomoć( asistencija) koje se prvi put zaključuje počinje teći od trenutka zaključenja police, onog dana koji je u polici označen kao početak osiguranja, a prestaje u isto vrijeme onog dana koji je u polici označen  kao dan prestanka osiguranja, ako ne dođe do promjene podataka iz člana 3. i 4. ovih Uslova ( promjene podataka o vlasniku).
 • Svaka promjena vlasništva nad vozilom/objektom prije isteka trajanja osiguranja, automatski povlači prestanak osiguranja pomoći (asistencija), odnosno prestanak važenja CAMELIJA mobilne kartice, uz povrat premije osiguranja na način ”pro rata temporis” , pod uvjetom da se do tada nije ostvario osigurani slučaj.

Premija za povrat umanjuje se za 30% na ime troškova sprovođenja osiguranja( tzv”režijski doodatak ).

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

Teritorijalno pokriće

Član 8.

 • Osiguranje pomoć na cesti , vrijedi za teritoriju Bosne i Hercegovine i u inostranstvu  ograničeno na zemlje Evrope  ( Evropa u geografskom smislu ).
 • Osiguranje pomoć u kući, vrijedi samo za teritoriju Bosne i Hercegovine.

 

Plaćanje premije osiguranja

Član 9.

Godišnja premija osiguranja utvrđena Tarifom usluga osiguranja pomoći (asistencija) plaća se u cijelosti unaprijed prilikom zaključivanja osiguranja.

 

Pravna  situacija poslije nastanka  osiguranog slučaja

Član 10.

Za osigurane slučajeve u kojima je ugovoren maksimalni broj osiguravajućeg pokrića tokom trajanja osiguranja (agregatni limit pokrića) , osiguravajuće pokriće prestaje nakon iscrpljenja tog limita pokrića.

 

Namjera i prevara

Član 11.

 • Osiguravač nije u obavezi izvršiti pokriće ugovorenih troškova (ugovorene naknade iz osiguranja ), ako je šteta prouzrokovana namjerno od strane osiguranika.
 • Ako osiguravač nakon isplate naknade iz osiguranja naknadno sazna da je postojala namjera ili prevara iz prethodnog stava, ima pravo regresa za isplaćeni dio naknade ,uvećan za pripadajuće troškove kamate, od lica kojemu je naknada isplaćena .

 

 • POSEBNE ODREDBE

 

Predmet   osiguranja

Član 12.

 • Predmet osiguranja po ovim Uslovima mogu biti isključivo registrovana putnička i teretna vozila , navedena na polici osiguranja kao i stambeni objekat u vlasništvu Ugovarača osiguranja /osiguranika.

Predmet osiguranja se može identificirati na  više načina:

 1. Brojem police osiguranja
 2. Registarskom oznakom
 3. Imenom i prezimenom /nazivom Ugovarača/Osiguranika, i adresom prebivališta/sjedišta
 4. Matičnim identifikacionim brojem vlasnika vozila fizičkog lica
 5. Matičnim identifikacionim brojem vlasnika vozila/ pravnog lica
 • Shodno predmetu osiguranja pokriveni su troškovi navedeni u članu 13. i 14.ovih Uslova, nastali u vezi sa upravljanjem vozilom u vlasništvu Ugovarača osiguranja/Osiguranika, i/ili u vezi sa stambenim objektom u njegovom vlasništvu.
 • Osiguranjem pomoći na cesti osiguravač obezbjedjuje osiguraniku 24 sata na dan , pomoć na cesti kao i pokriće troškova do visine obima pokrića iz člana 22. do 26. ovih Uslova, u slučajevima kada motorno vozilo nije u voznom stanju usljed iznenadnog prestanka rada vozila ili usljed zastoja, ili usljed posljedica prometne nezgode.
 • Osiguranjem pomoći na cesti i u kući Osiguravač obezbjedjuje osiguraniku pored pomoći na cesti , i pokriće troškova intrevencija 24 sata dnevno, usljed kvarova u kući ili stanu ,do visine obima pokrića iz člana 27. ovih  Uslova .
 • Osiguranje pomoći na cesti i u kući (asistencija), obezbjeđuje se isključivo preko angažirane specijalizovane organizacije odnosno ovlaštenog specijalizovanog asistenta za usluge pomoći na cesti i u kući sa kojim osiguravač ima sklopljen ugovor.

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

 

Osigurani rizici

Član 13.

 • Osiguranjem pomoći na cesti obezbijeđeno je osiguravajuće pokriće za troškove nastale u vezi sa predmetom osiguranja iz člana 12.  stav 3. ovih  Uslova, usljed sljedećih rizika:
 1. Kvara na vozilu
 2. Oštećenja na vozilu
 3. Uništenja vozila
 • Osiguranje ” pomoć na cesti   i u kući ”  obezbijeđeno je pored rizika navedenih u tačkama a), b), i c). iz

prethodnog stava, i osiguravajuće pokriće za troškove nastale u vezi sa predmetom osiguranja iz člana 12.stav 4. ovih Uslova, usljed sljedećih rizika:

 1. Kvar na vodovodnim instalacijama ,
 2. Kvar na  elektro instalacijama,
 3. Kvar na bravi  stambenog objekta
 4. Lom stakla

Član 14.

 • Osiguranje ” pomoć na cesti ” obuhvata :

 

 • Pokriće organizacije pomoći na cesti obuhvata i davanje informacija Ugovaraču osiguranja/Osiguraniku u vezi tehničkih savjeta vezanih za motorno vozilo, savjeta u vezi sa saobraćajnom nezgodom, o lokacijama i potrebnim kontakt telefonima, prosljeđivanje potrebnih informacija .
 • Pokriće troškova popravaka na licu mjesta u slučaju manjeg kvara na vozilu usljed mehaničkog ,elektroničkog, električnog, hidrauličnog ili uzroka pneumatske prirode zbog kojih vozilo nije u voznom stanju ili nije moguće upravljati vozilom na siguran način.
 • Pokriće troškova popravke u slučaju manjeg kvara obuhvata dolazak izvršioca asistencije  na lice mjesta /mjesta gdje se nalazi motorno vozilo i troškove rada na osiguranom vozilu ,ukoliko se vozilo može popraviti na licu mjesta u roku od 60 minuta .
 • Popravak na licu mjesta se vrši u slučaju manjih kvarova koja ne zahtjevaju posebna znanja i vještine angažiranog asistenta servisera , niti upotrebu specijalizovanih alata i opreme za dijagnosticiranje i otklanjanje kvara, kao i ako ne postoje zakonska i druga ograničenja za popravak vozila ( Uslovi garancije za vozilo i sl.).
 • Pod manjim kvarom se podrazumijeva ispražnjen pneumatik, manji mehanički, električni, elektronski kvar (npr.ispražnjen akumulator,pokidan remen,manji kvarovi na sistemu za hlađenje,pregorjeli osigurači, itd.).
 • U slučaju većih kvarova samo se utvrdi vrsta oštećenja ( ukoliko je moguće u roku od 60 minuta),ali izvršilac asistencije ne pristupa popravku.
 • Osposobljavanje vozila za vožnju putem popravke na licu mjesta smatra se nužnom popravkom,a što brža trajna i pogonsko bezbjedna popravka je obaveza osiguranika.
 • Osiguravač ne odgovara za kvalitet radova i ugrađenih dijelova
 • Osiguravač je u obavezi da nadoknadi troškove pružene usluge asistencije na putu do visine ugovorene sume osiguranja
 • Troškove rezervnih dijelova i materijala iznad ugovorene sume osiguranja za troškove popravka na licu mjesta, Osiguranik podmiruje sam u punom iznosu, i isti se ne ubrajaju u obračun asisitencije na cesti
 • Pokriće troškova ” vuče vozila ” do najbliže radionice, ili ovlaštenog servisa, ako popravka nije moguća na licu mjesta. ”Vuča vozila” se obezbjeđuje preko ovlaštenog asistenta za usluge pomoći na cesti na način propisan zakonom.
 • Pokriće troškova ”nastavak putovanja obuhvata prevoz vozača i putnika maksimalno za registrirani broj putnika u osiguranom vozilu, do prebivališta odnosno do odredišta, a pod kojim se podrazumjeva organizacija prevoza osiguranika u slučaju da popravak vozila traje duže od 24 sata i ako je osigurnik udaljen više od 50 km od svog mjesta prebivališta ( nastavak putovanja prevoznim sredstvom koje je u tom trenutku najbrže obezbijediti- autobus,vlak, auto-taxi).

 

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

 

 • Pokriće troškovasmještaj” podrazumijeva organizaciju i troškove prenoćišta vozača i putnika, za maksimalni registrirani broj putnika u osiguranom vozilu , a koje može biti organizirano ako vozilo ne može biti popravljeno u roku od 24 sata i ako je osigurnik udaljen više od 50 km od mjesta svog prebivališta.
 • Organizaciju zamjenskog vozilakoja se organizira ako vozilo ne može biti popravljeno u roku od 24 sata i ako je osigurnik udaljen više od 50 km od mjesta prebivališta ( bez  pokrića troškova zamjenskog vozila).

 

 • Osiguranje ” pomoć na cesti i u kući ” obuhvata pored pokrića organizacije pomoći na cesti navedenih u prethodnim tačkama, i pokriće troškova pomoći u kući/ stanu / vikendici, kući za odmor, do visine obima pokrića , a koje se odnosi na intervencije na otklanjanju kvarova gdje su potrebne usluge  vodoinstalatera i /ili električara i /ili ,bravara ,i /ili staklara .

Usluge pomoći u kući (usluga specijalista -majstora) pokrivena je samo na  području Bosne i Hercegovine, na adresi koja je prijavljena Osiguravaču.

Samo stambeni objekat prijavljen na jednoj adresi može biti predmet osiguranja.

 

Član 15.

Pod rizikom kvara vozila u smislu ovih Uslova, podrazumjeva se svaka mehanička ,električna i/ili elektronska greška na vozilu zbog koje vozilo nije u voznom stanju ,ili  sa istim nije moguće nastaviti  dalju, sigurnu vožnju.

Član 16.

Pod rizikom oštećenja vozila u smislu ovih Uslova, smatra se kada vozilo nije u voznom stanju ili sa istim nije moguće nastaviti  dalju sigurnu vožnju, usljed : saobraćajne nezgode , pada ili udara kakvog predmeta , namjere ili obijesti trećih lica , požara, poplave , oluje ili grada (tuče) .

Član 17.

Pod rizikom uništenja vozila u smislu ovih Uslova, smatraju se oštećenja nastala usljed ostvarenja rizika iz člana 13.stav 1) ovih Uslova ,tako teška da se vozilo više ne može popraviti ili je ekonomski neisplativa popravka (totalna šteta).

 

Član 18.

Pod rizikom kvara na vodovodnim instalacijama smatraju se oštećenja u slučaju poplave, curenje/ i /ili nestašice vode, a koje dovedu/mogu, dovesti do oštećenja i kvara na vodovodnim instalacijama  kada je potrebna intervencija vodoinstalatera.

Član 19.

Pod rizikom kvara na elektroinstalacijama smatraju se oštećenja u slučaju kvarova nastalih kao posljedica događaja kao što su : udar  groma, visoki napon, kratak spoj, a koji zahtjevaju  intervenciju električara.

Član 20.

Pod rizikom kvara na bravi smatraju se oštećenja ili  kvarovi na ulaznim / vanjskim vratima, a koja mogu nastati kao posljedica nakon provale, gubitka ili loma ključeva, i/ ili kvara brave ili nemogućnosti  zaključavanja vrata , što zahtjeva intervenciju bravara.

Član 21.

Pod rizikom loma stakla smatra se slučajni  lom stakla ( prozor i vanjska vrata) , ili  razbijeno  staklo ( prozor i vanjska vrata) nakon provale u kuću/stan, bez  mogućnosti zatvaranja prozora ili vrata, što zahtjeva intervenciju staklara.

Obim pokrića

 

Popravak na licu mjesta u slučaju manjeg kvara

Član 22.

Osiguravač pokriva troškove ”popravke na licu mjesta ”u slučaju manjeg kvara na osiguranom vozilu, a najviše do visine 400 KM  na području  Bosne i Hercegovine, odnosno 400 EUR-a na području Evrope .

 

 

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

 

Troškovi vuče vozila

Član 23.

Osiguravač pokriva troškove  ”vuče vozila”( prijevoz  osiguranog vozila ), uključujući i troškove ”izvlačenja vozila” , do najbliže radionice ili ovlaštenog servisa , ako vozilo nije u voznom stanju i ne može se popraviti na licu mjesta, a do visine 400 KM  na području  Bosne i Hercegovine, odnosno 400 EUR-a  na području Evrope .

Troškovi nastavak putovanja

Član 24.

Osiguravač pokriva troškove ”nastavak puta” , ukoliko popravak vozila traje duže od 24 sata i ako je osiguranik udaljen više od 50 km od mjesta svog prebivališta , a do visine 400 KM  na području  Bosne i Hercegovine, odnosno 400 EUR-a  na području Evrope .

Korištenje  ove usluge  isključuje  mogućnost pokrića troškova za usluge ”smještaj” i ”zamjensko vozilo”.

 

Troškovi smještaja

Član 25.

 • Osiguravač pokriva troškove organizacije i troškove smještaja ( lokalno prenoćište) za maksimalno 2 noći po osobi , ako vozilo ne može biti popravljeno u roku od 24 sata i ako je osiguranik udaljen više od 50 km od mjesta svog prebivališta, do visine ukupno 100 KM dnevno,po osobi, na području Bosne i Hercegovine, odnosno 85 EUR-a  na području Evrope, dnevno po osobi.

Korištenje ove usluge je ograničeno maksimalno na ukupan iznos do 400 KM na području Bosne i Hercegovine, odnosno 400 EUR-a na području Evrope.

 • Korištenje ove usluge isključuje  mogućnost  pokrića troškova  za usluge ”nastavak puta” i ”zamjensko vozilo”.

Zamjensko vozilo

Član 26.

Osiguravač pokriva troškove organizacije zamjene vozila , ako vozilo ne može biti popravljeno u roku od 24 sata i ako je osiguranik udaljen više od 50 km od mjesta svog prebivališta.

Osiguravač preuzima  isključivo  organizaciju zamjenskog vozila, ali ne i troškove zamjenskog vozila.

Usluge pomoć u kući

Član 27.

Osiguravač pokriva troškove vezane za  intrevencije u kući , nastale u vezi sa osiguranim rizicima iz člana 13.stav 2) tačke d)  do g) ovih Uslova, a do visine od 500 KM .

Agregatni  limit pokrića

Član 28.

Osiguravajuće pokriće koje pruža osiguravač u smislu ovih Uslova kod oba paketa usluga pomoći na cesti (asistencija) ,ograničeno je na maksimalno bilo koja 2 (dva ) osigurana slučaja  godišnje i predstavlja agregatni limit  pokrića, .

 

Isključenja  iz  osiguranja

Član 29.

1)    Osiguravač osiguraniku ne nudi pomoć u smislu ovih Uslova , i neće pokriti troškove nastale usljed :

 • ratnih događaja, nereda, socijalnih nemira
 • zračenja
 • štrajka,poremećaja,činova terorizma ili sabotaže bilo koje vrste,učešća nosioca osiguranja u klađenju, zločinu, borbi,isključujući događaje koji se dese tokom samoodbrane ili pružanja pomoći ljudima u opasnosti,više sile
 • učestvovanje nosioca osiguranja u takmičenjima, trkama ,prosvjedima
 • namjerne aktivnosti nosioca osiguranja
 • ako osiguranik vozi vozilo bez posjedovanja vozačke dozvole ili drugog dokumenta koji potvrđuje sposobnost osobe da vozi vozilo, ili ako su dokumenti nosioca osiguranja privremeni ili trajno zadržani,

 

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

 • vožnje vozilom pod uticajem alkohola,droga/drugih opojnih sredstava. U slučaju saobraćajne nezgode uzima se u obzir dozvoljeni nivo alkohola za vozače shodno propisima u zemlji gdje se nezgoda desila
 • troškovi nastali od strane nosioca osiguranja bez prethodne obavijesti i primanja saglasnosti od osiguravača ,čak i ako su troškovi u granicama obaveza osiguravača, osim ako osiguravač nije bio obaviješten zbog više sile ili posebnih okolnosti
 • troškove usluga iskazani u odnosu na sve putnike , ako njihov ukupni broj prelazi maksimalni broj osoba koji je neveden u dokumentu o registraciji vozila ( ukupan maksimalan broj je 9 osoba)
 • bilo kakve indirektne troškove nastale kao rezultat nezgode s vozilom ili kao rezultat kvara vozila
 • greške i kvarovi prouzrokovani greškom vozača (vozač pogrešno natočio gorivo, izgubljen ključ, itd.)

12)   ako je naknada štete pokrivena drugim osiguranjem

13)   ako troškovi  proizilaze po naloga vlasti

14)   koji su rezultat epidemije ili pandemije

15)   koji se odnose na direktno ili indirektno rutinsko održavanje i servisiranje ( zamjena guma,točkova i sl.)

 • ako su vozila ili imovina pod garancijom proizvođača , izvođača, ili pod ugovorom o održavanju
 • usluga vezanih za popravak oštećenja koja su se desila prije prijavljivanja događaja
 • u slučajevima hitnih intervencija u kući nisu uključeni troškovi popravke ako su kvarovi proizišli iz tvorničkih grešaka, kao posljedica lošeg održavanja instalacija, dugotrajne neodgovarajuće upotrebe instalacija, intrevencija povezanih sa održavanjem instalacija,
 • nijedan zahtjev neće biti uvažen ako Osiguravač nije dao odobrenje za izvođenje radova ili ako osiguranik lično organizuje i poduzme otklanjanje štete
 • kvarova usljed, ili u vezi sa poslovnim aktivnostima
 • kvarova u kući na strojevima za pranje i drugim kućanskim aparatima uključujući i njihove spojeve na

vodovodnu  i kanalizacijsku mrežu

2)    Osiguravač nije odgovoran za gubitak ili oštećenje prtljaga ili ličnih stvari prouzrokovanih imobilizacijom vozila.

 • Osiguravač nije odgovoran za kašnjenje ili nemogućnost pružanja usluga, ukoliko je takvo kašnjenje ili nemogućnost rezultat štrajkova, socijalnih nemira, nereda, čina terorizma, sabotaže, rata ( uključujući i građanski rat),posljedice zračenja, više sile kao ograničenja u kretanju, odluke uvedene od strane upravne vlasti.

 

Gubitak prava iz osiguranja

Član 30.

Ugovarač osiguranja /Osiguranik gubi pravo iz osiguranja :

 • ako nije u momentu nastanka osiguranog slučaja obavijestio Centar za pomoć osiguranicima i sam preduzeo mjere obezbjeđenja vozila do dolaska tražene pomoći
 • ako je Centru za pomoć dao netačne podatke ili lažne podatke o osiguranju ili okolnostima osiguranog slučaja
 • ako u toku trajanja osiguranja pomoći nastupi promjena vlasništva nad vozilom (ili objektom)
 • za iznos troškova koji prelaze ograničenja visina po obimu i limitu pokrića iz čl. 22. do 28. ovih Uslova

 

Obaveze osiguranika kad nastane osigurani  slučaj

Član 31.

 • Kad nastane osigurani slučaj lica pokrivena osiguranjem iz člana 6.ovih Uslova imaju pravo na pomoć koju Osiguravač nudi u skladu sa ovim
 • Osiguranik je dužan odmah nazvati Centar za pomoć osiguranicima, koji je za ove namjene u funkciji 24 sata dnevno. Prethodno ne smije poduzimati nikakve mjere osim mjera obezbjeđenja vozila, ili imovine ( kuća ,stan,vikendica ). U suprotnom sam će snositi troškove odnosno odgovarati za štetu koja nastane uslijed toga, osim ako se ne radi o sprečavanju još veće štete ili o spašavanju života.
 • Prilikom poziva Centra za pomoć , Ugovarač osiguranja /osiguranik mora dati sljedeće podatke:
 • model i broj police ( ”pomoć na cesti / business paket / ili pomoć na cesti i u kući / business plus paket )
 • puno ime i prezime/ naziv pravnog lica
 • svoj matični identifikacioni  broj  ( fizičko /pravno lice )
 • tip vozila i registracijsku oznaku

 

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

 • adresu prijavljenu osiguranju
 • tačno mjesto nezgode , ili mjesto kvara u kući (stanu) i telefonski broj za kontakt ( ako je moguće)
 • kratak opis događaja i potrebne pomoći
 • Nakon prijave osiguranog slučaja Centru za pomoć, osiguranik se mora pridržavati datih uputstava Osiguravača odnosno njegovog ovlaštenog asistenta . Ako osiguranik postupa u suprotnosti sa tim uputstvima Osiguravač neće odgovarati za nastalu štetu.

Troškove koji su veći od ograničenja prema ovim Uslovima ( iznad visina shodno članu član 22. do 28.ovih Uslova) osiguranik snosi sam.

 

Povrat troškova osiguravaču

Član 32.

Osiguranik se obavezuje da će Osiguravaču nadoknaditi sve troškove za obavljenu asistencijsku uslugu i iznose koje je osiguravač platio prema ovim uslovima , sa zakonskim zateznima kamatama od dana uplate, i to u slučaju ako osiguravač naknadno utvrdi :

 • da osiguranje pomoć na cesti / pomoć na cesti i u kući, u trenutku nastanka osiguranog slučaja nije bilo važeće
 • da je događaj isključen iz osiguranja pomoć na cesti / pomoć na cesti i u kući, ili da je osiguranik izgubio prava iz osiguranja
 • da je osiguranik nakon nastanka osiguranog slučaja kršio svoje obaveze
 • da je osiguranik u jednoj godini koristio osiguravajuće pokriće po dva osigurana slučaja

Subrogacija

Član 33.

Isplatom naknade iz osiguranja na osiguravača  prelaze sva prava ugovarača osiguranja/osiguranika na obeštećenje do visine isplaćene naknade prema licu koje je odgovorno za nastanak osiguranog slučaja.

Upotreba uslova

Član 34.

Ako je osiguranje pomoći (asistencija) zaključeno shodno članu 3.stav 1) ovih Uslova a neka od odredbi ovih Uslova u suprotnosti sa odredbama Uslova za kasko osiguranje cestovnih motornih vozila, Uslova za obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti prema trećim licima, kao i Opštih uslova za osiguranje imovine, primjenju se odredbe ovih Uslova.

Nadležnost u slučaju spora

Član 35.

U slučaju spora između Ugovarača osiguranja/Osiguranika i Osiguravača nadležan je stvarno nadležni sud prema mjestu zaključenja ugovora o osiguranju.

 

Vansudsko rješavanje sporova

Član 36.

Za sve sporne situacije u naknadi troškova pomoći (asisitencija) Ugovarač osiguranja/Osiguranik može uložiti prigovor Osiguravaču  na način pismenog podnošenja.

Prigovor rješava Osiguravač shodno svojim internim aktima u roku od sedam dana po prijemu prigovora i o tome obavještava stranku.

Završne odredbe

Član 37.

U okviru osiguravajućeg pokrića pomoći (asisitencija), Osiguravač organizuje pružanje ovih usluga,  isključivo preko partnera  sa kojim ima  zaključen ugovor, a s kojim zajedno putem Centra za pružanje pomoći obezbjeđuje usluge 24-satne asistencije za pomoć .

 

DD  za osiguranje ‘’CAMELIJA’’   Bihać

Osiguravač je dužan u momentu zaključenja ugovora o osiguranju obavijestiti Ugovarača osiguranja/Osiguranika o tačnom nazivu ugovornog partnera preko kojeg će biti pružene usluge osiguranja pomoći (asistencija)  , kao i o pozivnom broju preko kojeg će osiguranici  kontaktirati Centar za pomoć .

Osiguravač odgovara za izbor ugovornog partnera, ali ne odgovara za kvalitet usluge i radove izvođača (majstora, servisnih radionica, i sl.)  a koje je izabrao ugovorni partner.

Odgovornost za kvalitet pruženih usluga i izvedenih radova u pružanju pomoći osiguraniku, je isključivo na ugovornom partneru.

Član 38.

Ovi Uslovi stupaju na snagu danom donošenja, od kada se prestaju  primjenjivati Uslovi za osiguranje pomoći na cesti i u kući doneseni shodno  Odluci direktora  Dioničkog društva za osiguranje ” CAMELIJA” Bihać broj : 1103/13 od 18.06.2013.godine.