Kasko Osiguranje

Kasko osiguranje

Kasko osiguranje cestovnih vozila (auto – kasko) isključivo je dobrovoljno osiguranje koje pokriva štete na motornim vozilima i onda kada smo kao vozači krivi za nezgodu , za razliku od obaveznog / zakonskog osiguranja vlasnika /korisnika motornog vozila , koje pruža pokriće od odgovornosti za štete prema trećim licima koje nastanu upotrebom vozila.

Kasko osiguranje se može zaključiti kao:
 • Potpuno kasko osiguranje – osnovni rizici
 • Potpuno kasko osiguranje sa uključenjem dopunskih rizika
 • Djelimično kasko osiguranje
 • Posebni oblici kasko osiguranja
Potpuno kasko osiguranje – ”OSNOVNI RIZICI ” – pokriva materijalne štete na vozilu usljed:
 • saobraćajne nezgode, kao na primjer: prevrnuće, sudar, iskliznuće , survavanje
 • pada ili udara nekog predmeta, pada zračnih letjelica svih vrsta, manifestacija i demonstracija
 •  požara
 • udara groma
 • oluje, grada (tuče) , snježne lavine, zemljotresa
 • eksplozije, osim eksplozije nuklearne energije
 • zlonamjernih postupaka ili obijesti trećih lica,
Potpuno kasko osiguranje sa ukljućenjem ”DOPUNSKIH RIZIKA”
 • Uz plaćanje dodatne premije, uz ”osnovne” uključeni i ”dopunski rizici ” : krađa, poplava , bujica, i visoka voda
Djelimično kasko osiguranje
Ukoliko je preskupo ”poptuno kasko osiguranje” , pružamo mogućnost pokrića pojedinačnih rizika gdje izdvajamo kombinacije ”djelimičnog kasko osiguranja ” :
 • Kombinacija A – osiguranje vozila « bilo gdje se vozilo nalazi » od grupa rizika požara i krađe , koje pokriva rizike-troškove u slučaju :
  – požara, udara groma, ekspozije,oluje,grada,snježne lavine,pada vazdušne letjelice,manifestacije,demonstracija
  – krađe, provalne krađe, protivpravnog oduzimanja vozila u namjeri da se upotrijebi za vožnju, razbojničke krađe,razbojništva, prevare i utaje od lica kome je vozilo dato u najam
 • Kombinacija B – grupa rizika požara ( obuhvata samo rizike navedene u prvom stavu komb.”A”)
 • Kombinacija C – grupa rizika krađe ( obuhvata samo rizike navedene u drugom stavu komb.”A”)
 • Kombinacija D -oštećenja ili loma stakla na motornom vozilu,osim stakla na svjetlima i ogledalima, kao
  i oštećenja koja su neposredno prouzrokovana od divljači i domaćih životinja,
 • Kombinacija E – loma stakla na putničkom automobilu
 • Kombinacija F-troškova vuče ili prevoza vozila do mjesta boravka, ako zbog kvara ili saobraćajne
  nezgode nije u voznom stanju ,kao i troškova prijevoza vozača i putnika
Posebni oblici kasko osiguranja

Uz osnovne oblike potpunog i djelimičnog kaska,mogu se ugovoriti i posebni oblici kasko osiguranja, i to:

 • Osiguranje vozila za vrijeme probnih vožnji i vožnji i boravka u skladištima.
 • Osiguranje vozila za vrijeme dopremanja na vlastitim osovinama (‘per axe”),
 • Osiguranje vozila za vrijeme mobilizacije od strane vlasti i sl.
 • Osim vozila , kod kasko osiguranja moguće je osigurati i stvari
 • alat,dodatnu opremu,priključne uređaje,pribor i rezervne djelove koji ne čine sastavne djelove vozila,
 • putne kolekcije uzoraka robe
 • prtljagu u automobilu
Premija kasko osiguranja se utvrđuje s obzirom na:
 1. vrstu i namjenu vozila, tehničke karakteristike vozila, nabavnu cijenu novog vozila na dan početka
  perioda osiguranja,
 2. oblik pokrića, visinu pokrića ,obim pokrića
 3. rezultate osiguranika u proteklom razdoblju (bonus, malus),
 4. trajanje osiguranja i druge osnove

Osnovica za obračun premije je stvarna nabavna vrijednost vozila koja je različita za obaveznike poreza na
dodanu vrijednost u odnosu na krajnje potrošače ( neobaveznike PDV-a).za neobaveznike PDV-a osnovica je stvarna nabavna cijena novog vozila u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju tj. fakturna cijena uvećana za carinu, moguću akcizu(trošarinu), transportne troškove i porez na dodanu vrijednost za obveznike poreza na dodatu vrijednost osnovica je stvarna nabavna cijena kao u predhodnom stavu,umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Franšiza-sudjelovanje osiguranika u šteti

Kod potpunog kasko osiguranja može se ugovoriti da osiguranik sam snosi jedan dio štete (ugovoreni samopridržaj-franšiza), u kom slučaju se i premija utvđuje u ovisnosti od visine učešća.
U tom slučaju se naknada štete ,ako nastane osigurani slučaj, utvrđuje tako da osiguranik sudjeluje u visini štete , sa dijelom do visine ugovorenog samopridržaja-franšize.