2024

DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać

NADZORNI ODBOR

Broj ;  427/24

Datum ; 27.02.2024.godine

 

 

Na osnovu člana  230.  i 257. Zakona o privrednim društvima  ( ”Sl.novine FBiH ” broj :81/15 i 75/21 ) , člana 86.i 100. Statuta DD za osiguranje  ” CAMELIJA ” Bihać OPU – IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj : 1865-6/20 od 05.12.2020.godine,  broj : 807-2/21 od 21.05.2021.godine i broj: 2021-1/21 od 15.11.2021.godine , Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 27.02.2024.godine  donio je Odluku o  sazivanju redovne sjednice  Skupštine dioničara, a na osnovu koje objavljuje  

 

 

OBAVJEŠTENJE

O  SAZIVANJU  REDOVNE  SJEDNICE  SKUPŠTINE  DIONIČARA

DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ

za  29.03.2024.godine

 

 

Redovna sjednica Skupštine dioničara Društva održat  će se dana 29.03.2024.godine ( petak ) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3.  u  Bihaću sa početkom u 11 i 30 h.

 

Za sjednicu  Skupštine  Nadzorni odbor predlaže  sljedeći  :

 

D n e v n i   r e d

 

1.       Izbor radnih tijela Skupštine

2.       Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine održane 11.10.2023.godine

3.       Usvajanje godišnjeg  izvještaja  o poslovanju  za 2023.godinu koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog  revizora , nadzornog odbora  i odbora za reviziju

4.       Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2023.godinu

5.       Donošenje Odluke o  usvajanju godišnjeg  izvještaja internog revizora za 2023.godinu

6.       Razno

 

Svi materijali i dokumenti koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za Skupštinu dioničara, stavljeni su na uvid i dostupni dioničarima  u prostorijama uprave – kod sekretara društva, ul. Petog korpusa br. 3., u vremenu od  08-16 h .

 

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini društva, najkasnije tri dana prije njenog održavanja.

 

Prijave za učešće u radu Skupštine podnose se u pismenom obliku.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 037-224-110 ( 121 )

 

 

                                                                                                                              NADZORNI   ODBOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2023

Oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 7.     Pravilnika o radu D.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać direktor Društva raspisuje

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 • Tarifer – jedan izvršilac

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

 • visoka stručna sprema ili srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima osiguranja
 • poznavanje rada na računaru
 • sklonost timskom radu, ali može dobro djelovati i samostalno
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikativnost

Mjesto rada: Sarajevo.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati na adresu ul. Azize Šaćirbegović 80a ili na e-mail info@camelija-osiguranje.com

Datum objave: 09.10.2023.godine

Trajanje oglasa: 7 dana.

Obavještenje o održavanju sjednice  Skupštine dioničara iz dnevnog lista Oslobođenje od 26.09.2023.godine.


DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać

NADZORNI ODBOR

Broj ;  1768/23

Datum ; 25.09.2023.godine

 

Na osnovu odredaba člana  230.  i 257. Zakona o privrednim društvima  ( ”Sl.novine FBiH ” broj :81/16 75/21)  , člana 86.i 100. Statuta DD za osiguranje  ” CAMELIJA ” Bihać OPU – IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj :1856-6/20 od 05.12.2020.godine ,broj: 807-2/21 od 21.05.2021.godine i broj: 2021-1/21 od 15.11.2021.godine ,  Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj  dana  25.09.2023.godine objavljuje  

 

OBAVJEŠTENJ O  SAZIVANJU  VANREDNE   SJEDNICE  SKUPŠTINE  DIONIČARA DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za  11.10.2023.godine

 

Vanredna sjednica Skupštine dioničara Društva održat  će se  dana 11.10.2023.godine ( srijeda ) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3.  u  Bihaću sa početkom u 11 h.

 

Za sjednicu  Skupštine  Nadzorni odbor predlaže  sljedeći  dnevni red:

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine dioničara održane 31.03.2023.godine
 3. Izbor vanjskog revizora za 2023.godinu
 4. Razrješenje članova odbora za reviziju
 5. Donošenje odluka o izboru članova odbora za reviziju
 6. Odlučivanje o povjerenju članovima nadzornog odbora
 7. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja  Odbora za reviziju za period januar-juni 2023.godine
 8. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja interne revizije za period januar-juni 2023.godine
 9. Razno

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi ovom roku , ako on pada u neradni dan.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini može ostvariti dioničar neposredno ili putem punomoćnika koji je dužan na sjednici postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio ,u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica ,ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja.

 

Dioničari odnosno punomoćnici dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine,dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, najkasnije 3 (tri ) dana prije njenog održavanja.

Prijave za učešće u radu Skupštine podnose se Odboru za glasanje neposredno ili u pismenom obliku na adresu Duštva.

 

Svi materijali/dokumenti koji se nalaze na dnevnom redu sjednice Skupštine stavljeni su na uvid i dostupni dioničarima  u prostorijama uprave, kod sekretara društva, ul. Petog korpusa br. 3., u vremenu od  08-16 h ,počev od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 037-224-110 ( 121 )

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         NADZORNI   ODBOR

Oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 7. Pravilnika o radu D.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać direktor Društva raspisuje

 O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

– Procjenitelj šteta za područje Zeničko-dobojskog kantona -1 izvršilac

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

– SSS, VŠS i VSS mašinske ili saobraćajne struke,

-poželjno radno iskustvo,

-poznavanje rada na računaru,

-vozačka dozvola B kategorije

Mjesto rada: Zenica.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu ul. Azize Šaćirbegović 80a- Sarajevo ili na e-mail info@camelija-osiguranje.com.

Datum objave: 31.08.2023.god.

Trajanje oglasa: 7 dana

Oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 7. Pravilnika o radu D.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać direktor Društva raspisuje

 O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Rukovodilac prodaje osiguranja za područje Zeničko – dobojskog kantona – jedan izvršilac,

2. Zastupnik u osiguranju – jedan izvršilac,

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:
• Za radno mjesto pod rednim brojem 1 :
– VSS
– poželjno radno iskustvo
– poznavanje rada na računaru
– položen vozački ispit B kategorije

• Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :
– SSS
– poželjno radno iskustvo
– poznavanje rada na računaru,
– vozačka dozvola B kategorije.

Mjesto rada: Zenica.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati na adresu ul. Azize Šaćirbegović 80a ili na e-mail info@camelija-osiguranje.com

Datum objave: 19.05.2023.godine,
Trajanje oglasa: 7 dana.

Oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Broj: 03-674/23

Na osnovu člana 7. Pravilnika o radu D.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać direktor Društva raspisuje

  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

– Procjenitelj šteta -1 izvršilac

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

– SSS, VŠS i VSS mašinske ili saobraćajne struke,

-poželjno radno iskustvo,

-poznavanje rada na računaru,

-vozačka dozvola B kategorije

Mjesto rada: Sarajevo.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu ul. Azize Šaćirbegović 80a ili na e-mail info@camelija-osiguranje.com

Datum objave: 07.04.2023.god.

Trajanje oglasa: 7 dana

Obavijest o sazivanju redovne skupštine dioničara DD za osiguranje Bihać 31.03.2023.

DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać

NADZORNI ODBOR

Broj ;  471/23

Datum ; 06.03.2023.godine

 

 

Na osnovu člana  230.  i 257. Zakona o privrednim društvima  ( ”Sl.novine FBiH ” broj :81/15 i 75/21 ) , člana 86.i 100. Statuta DD za osiguranje  ” CAMELIJA ” Bihać OPU – IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj : 1865-6/20 od 05.12.2020.godine,  broj : 807-2/21 od 21.05.2021.godine i broj: 2021-1/21 od 15.11.2021.godine , Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 28.02.2023.godine  donio je Odluku o  sazivanju redovne sjednice  Skupštine dioničara, a na osnovu koje objavljuje  

 

 

OBAVJEŠTENJE

O  SAZIVANJU  REDOVNE  SJEDNICE  SKUPŠTINE  DIONIČARA

DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ

za  31.03.2023.godine

 

 

Redovna sjednica Skupštine dioničara Društva održat  će se dana 31.03.2023.godine ( petak ) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3.  u  Bihaću sa početkom u 11 i 30 h.

 

Za sjednicu  Skupštine  Nadzorni odbor predlaže  sljedeći  :

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine održane 06.10.2022.godine
 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja  o poslovanju  za 2022.godinu koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog  revizora , nadzornog odbora  i odbora za reviziju
 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2022.godinu
 5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg  izvještaja internog revizora za 2022.godinu
 6. Razno

 

Svi materijali i dokumenti koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za Skupštinu dioničara, stavljeni su na uvid i dostupni dioničarima  u prostorijama uprave – kod sekretara društva, ul. Petog korpusa br. 3., u vremenu od  08-16 h .

 

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini društva, najkasnije tri dana prije njenog održavanja.

 

Prijave za učešće u radu Skupštine podnose se u pismenom obliku.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 037-224-110 ( 121 )

 

 

                                                                                                                              NADZORNI   ODBOR

Obavijest o sazivanju redovne skupštine dioničara DD za osiguranje Bihać 31.03.2023.

DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać

NADZORNI ODBOR

Broj ;  471/23

Datum ; 06.03.2023.godine

 

 

Na osnovu člana  230.  i 257. Zakona o privrednim društvima  ( ”Sl.novine FBiH ” broj :81/15 i 75/21 ) , člana 86.i 100. Statuta DD za osiguranje  ” CAMELIJA ” Bihać OPU – IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj : 1865-6/20 od 05.12.2020.godine,  broj : 807-2/21 od 21.05.2021.godine i broj: 2021-1/21 od 15.11.2021.godine , Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 28.02.2023.godine  donio je Odluku o  sazivanju redovne sjednice  Skupštine dioničara, a na osnovu koje objavljuje  

 

 

OBAVJEŠTENJE

O  SAZIVANJU  REDOVNE  SJEDNICE  SKUPŠTINE  DIONIČARA

DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ

za  31.03.2023.godine

 

 

Redovna sjednica Skupštine dioničara Društva održat  će se dana 31.03.2023.godine ( petak ) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3.  u  Bihaću sa početkom u 11 i 30 h.

 

Za sjednicu  Skupštine  Nadzorni odbor predlaže  sljedeći  :

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine održane 06.10.2022.godine
 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja  o poslovanju  za 2022.godinu koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog  revizora , nadzornog odbora  i odbora za reviziju
 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2022.godinu
 5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg  izvještaja internog revizora za 2022.godinu
 6. Razno

 

Svi materijali i dokumenti koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za Skupštinu dioničara, stavljeni su na uvid i dostupni dioničarima  u prostorijama uprave – kod sekretara društva, ul. Petog korpusa br. 3., u vremenu od  08-16 h .

 

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini društva, najkasnije tri dana prije njenog održavanja.

 

Prijave za učešće u radu Skupštine podnose se u pismenom obliku.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 037-224-110 ( 121 )

 

 

                                                                                                                              NADZORNI   ODBOR

Obavijest o sazivanju redovne skupštine dioničara DD za osiguranje Bihać 31.03.2023.

DD za osiguranje ”CAMELIJA” Bihać

NADZORNI ODBOR

Broj ;  471/23

Datum ; 06.03.2023.godine

 

 

Na osnovu člana  230.  i 257. Zakona o privrednim društvima  ( ”Sl.novine FBiH ” broj :81/15 i 75/21 ) , člana 86.i 100. Statuta DD za osiguranje  ” CAMELIJA ” Bihać OPU – IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj : 1865-6/20 od 05.12.2020.godine,  broj : 807-2/21 od 21.05.2021.godine i broj: 2021-1/21 od 15.11.2021.godine , Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 28.02.2023.godine  donio je Odluku o  sazivanju redovne sjednice  Skupštine dioničara, a na osnovu koje objavljuje  

 

 

OBAVJEŠTENJE

O  SAZIVANJU  REDOVNE  SJEDNICE  SKUPŠTINE  DIONIČARA

DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ

za  31.03.2023.godine

 

 

Redovna sjednica Skupštine dioničara Društva održat  će se dana 31.03.2023.godine ( petak ) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3.  u  Bihaću sa početkom u 11 i 30 h.

 

Za sjednicu  Skupštine  Nadzorni odbor predlaže  sljedeći  :

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine održane 06.10.2022.godine
 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja  o poslovanju  za 2022.godinu koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog  revizora , nadzornog odbora  i odbora za reviziju
 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2022.godinu
 5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg  izvještaja internog revizora za 2022.godinu
 6. Razno

 

Svi materijali i dokumenti koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za Skupštinu dioničara, stavljeni su na uvid i dostupni dioničarima  u prostorijama uprave – kod sekretara društva, ul. Petog korpusa br. 3., u vremenu od  08-16 h .

 

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini društva, najkasnije tri dana prije njenog održavanja.

 

Prijave za učešće u radu Skupštine podnose se u pismenom obliku.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 037-224-110 ( 121 )

 

 

                                                                                                                              NADZORNI   ODBOR

Oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Na osnovu člana 7. Pravilnika o radu D.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać direktor Društva raspisuje

 

 

                                                                        O G L A S

                                                       za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

-IT administrator-1 izvršilac

 

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

          najmanje srednja stručna sprema, informatičkog, elektrotehničkog ili drugog sličnog tehničkog usmjerenja,

          obavezno poznavanje MS OFFICE alata i WEB tehnologija,

          aktivno znanje engleskog jezika,

          sklon timskom radu, ali može dobro djelovati i samostalno,

          organizacijske sposobnosti,

          komunikativnost.

 

Mjesto rada: Bihać.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

 

Prijave sa dokumentacijom dostavljati na adresu D.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać, ul. 5.Korpusa br.3. Bihać-zgrada hotela „PARK“ ili na e-mail info@camelija-osiguranje.com

Obavijest o sazivanju vanredne skupštine dioničara DD za OSIGURANJE “CAMELIJA” BIHAĆ za 06.10.2022 godine

Vanredna  sjednica Skupštine dioničara Društva održat  će se dana 06.10.2022.godine ( četvrtak ) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3.  u  Bihaću sa početkom u 11 i 30 h.

2022

Obavijest o sazivanju redovne skupštine dioničara DD za OSIGURANJE “CAMELIJA” BIHAĆ za 31.03.2022 godine

Redovna sjednica Skupštine dioničara Društva održati će se dana 31.03.2022.godine (četvrtak) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11 i 30 h.

2021

Obavijest o raskidu ugovora za zastupništvo 31.12.2021

Ugovor o zastupništvu br. 03/9-572/21 od 13.04.2021.godine zaključen između ovog društva
i zastupnika Žutić Nermin iz Sarajeva, vlasnik Agencije za zastupanje u
osiguranju „ALTEA“  Sarajevo, upisana u
registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju – podregistar zastupnika
fizičkih lica Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod brojem PZFL 1389, prestao
da važi zaključno sa 31.12.2021.godine

Obavijest o raskidu ugovora za zastupništvo 22.12.2021

U skladu sa odredbom člana 6. stav 3. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ovo društvo Naslov obavještava da ugovor o zastupništvu br. 03/6-502/21 od 31.03.2021. godine zaključen između ovog društva i zastupnika  „SISTEM D” Društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o Sarajevo, ul. Tuzlanska bb, koji su registrirani u F BIH kod Agencije za nadzor osiguranja pod brojem PDZ 85 ,  prestaje da važi zaključno sa 31.12.2021.godine, iz razloga raskida ugovora o zastupanju od strane zastupnika.

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANCIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

Shodno Odluci Skupštine dioničara o povećanju dioničkog kapitala emisijom dionica putem zatvorene prodaje od 15.11.2021.godine i Odluci Nadzornog odbora o emisiji dionica putema zatvorene prodaje od 16.11.2021.godine, u periodu prije isteka predviđenog roka za upis i uplatu dionica (02.12-10.12.2021.), dana  03.12.2021.godine, izvršena je kupovina i uplata ukupnog paketa  emitovanih 2.500 dionica po nominalnoj cijeni 1.600 KM po dionici, odnosno ukupnog iznosa od 4.000.000 KM, od strane dioničara IRFANA ČAVKIĆA.

Emisija dionica putem zatvorene prodaje proglašena je uspješnom od Komisije za vrijednosne papire FBiH shodno Rješenju broj: 03/1-19-175/21 od 15.12.2021.godine i u Registru koji se vodi kod Komisije izvršen je upis povećanja osnovnog kapitala emitenta za iznos  od 4.000.000 KM, a nakon čega je osnovni kapital emitenta usklađen sa odredbama Zakona o osiguranju.

Kupac ukupno emitovanih 2.500 dionica je dioničar IRFAN ČAVKIĆ koji je kupovinom stekao kvalifikovani udio kod emitenta i postao  većinski vlasnik sa 53,92% udjela u dioničkom kapitalu  emitenta

Obavijest o provođenju emisije vrijednosnih papira putem zatvorene prodaje

Skupština dioničara je na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti od Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH donijela Odluku o povećanju dioničkog kapitala emisijom dionica putem zatvorene prodaje,a Nadzorni odbor temeljem te odluke, donio Odluku  o emisiji dionica putem zatvorene prodaje.

Ovim odlukama nije predviđeno pravo preče kupnje.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03/8-59/19 od 31.10.2019.godine zaključen između ovog društva i zastupnika Pandžić Almira iz Sarajeva, vlasnik obrta za zastupanje u osiguranju Agencija „AUTOBIS“  Sarajevo, upisana u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju – podregistar zastupnika fizičkih lica Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod brojem PZFL 411, prestao da važi zaključno sa 31.10.2021.godine.

Skupština 15.11.2021. godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 15.11.2021.godine.
Vanredna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 15.11.2021.godine u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11h.

Obavijest o raskidu ugovora za zastupništvo 22.10.2021

Ugovor o zastupništvu br. 03-15-811/21 od 21.05.2021.godine zaključen između ovog društva i zastupnika Oprašić Samira iz Sarajeva, vlasnik Agencije za zastupanje u osiguranju „AUTOMOTIV“ Novo Sarajevo, upisana u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju – podregistar zastupnika fizičkih lica Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod brojem PZFL 427, prestao da važi zaključno sa 23.09.2021.godine iz razloga ukidanja Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH  o ostajanju na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (Službene novine FBiH br.80 od 22.10.2021.god.) .

Obavijest o raskidu ugovora za zastupništvo 07.09.2021

Ugovor o zastupništvu br. 03/15-1692/20 od 23.10.2020.godine zaključen između ovog društva i zastupnika Uščuplić Ramović Vildane, vlasnik obrta „Agencija za zastupanje u osiguranju“, upisana u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju – podregistar zastupnika fizičkih lica pod brojem PZFL 577, prestao da važi zaključno sa 17.07.2021.godine iz razloga isteka ugovora. Ugovor o zastupništvu br. 03/17-1904/20 od 17.12.2020.godine zaključen između ovog društva i zastupnika Husić Velida, vlasnik obrtnička djelatnost „VELDEX Agencija za zastupanje u osiguranju“, upisan u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju – podregistar zastupnika fizičkih lica pod brojem PZFL 1015, prestao da važi zaključno sa 07.09.2021.godine iz razloga otkaza ugovora od strane zastupnika.

Skupština 06.09.2021. godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 06.09.2021.godine.
Vanredna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 06.09.2021.godine u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11h.

Skupština 21.05.2021. godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 21.05.2021.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 21.05.2021.godine u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11h.

Skupština 27.03.2021. godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 27.03.2021.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 27.03.2021.godine u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11h.

2020

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03/3-513/20 od 04.05.2020.godine zaključen između ovog društva i zastupnika Šormaz Damira iz Sarajeva, vl. obrta Srodna djelatnost „Agencija za zastupanje u osiguranju SMART“, upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod brojem PZFL 1319, je prestao da važi zaključno sa 27.11.2020.godine iz razloga ukidanja rješenja Agencije za nadzor osiguranja F BiH od 17.12.2019.godine.

Skupština 05.12.2020. godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 05.12.2020.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 05.12.2020.godine u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11h.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03/7-1460/18 od 08.09.2018.godine zaključen između ovog društva i zastupnika Beganović Nesiba iz Zenice, vlasnik Agencija za zastupanje u osiguranju „BEGANOVIĆ“, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 524, prestao da važi zaključno sa 08.09.2020.godine iz razloga isteka ugovora.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03/4-1006/18 od 21.06.2018.godine zaključen između ovog Društva i zastupnika Ujkanović Sanele iz Ilidže, vlasnik Obrtničke djelatnosti za zastupanje u osiguranju „ZANASA“, upisana u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem PZFL 966, prestao da važi zaključno sa 12.06.2020.godine iz razloga isteka ugovora i brisanja iz registra zastupnika u osiguranju.

 

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03/5-1175/18 od 25.05.2018.godine zaključen između ovog Društva i Haračić Sulejmana iz Zenice, vlasnik obrta Uslužna djelatnost „FAH“, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 331, prestao da važi zaključno sa 25.05.2020.godine iz razloga isteka ugovora.

 

Obavijest o posredovanju u osiguranju

Ugovor o posredovanju u osiguranju br. 536/18 od 04.02.2018.godine zaključen između ovog Društva i „UniCredit Broker“ d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju, upisano u registar brokerskih društava u osiguranju pod brojem BD 3, prestao da važi zaključno sa 04.02.2020.godine iz razloga isteka ugovora.

Skupština 28.03.2020 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 28.03.2020.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 28.03.2020.godine u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11:00.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03/3-291-1/18 od 16.02.2018.godine zaključen između ovog Društva i Bajrektarević Edina iz Velike Kladuše, vlasnik srodne djelatnosti Agencija „AVANS“, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 423, prestao da važi zaključno sa 15.02.2020.godine iz razloga isteka ugovora i Ugovor o zastupništvu br. 03/8-1517/18 od 28.09.2018.godine zaključen između ovog Društva i Čajić Murisa iz Gračanice, vlasnik Agencije za zastupanje u osiguranju „UNO“, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 575, prestao da važi zaključno sa 07.07.2019.godine iz razloga isteka ugovora.

2019

Skupština 09.11.2019 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARADD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 09.11.2019.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 09.11.2019.godine u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03-6-2719/17 od 19.07.2017.godine zaključen između ovog Društva i Makar Damira iz Tuzle,upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem 579, prestao da važi zaključno sa 19.07.2019.godine iz razloga isteka ugovora.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03-7-2840/17 od 23.06.2017.godine zaključen između ovog Društva i Đulić Munire iz Gračanice, vlasnik obrta Agencija za zastupanje u osiguranju „H.D. 1“, upisana u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 488, prestao da važi zaključno sa 24.06.2019.godine iz razloga isteka ugovora i Ugovor o zastupništvu br. 03-9-2941/17 od 27.06.2017.godine zaključen između ovog Društva i BIHAMK ZASTUPANJE Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u poslovima osiguranja Sarajevo, upisano u Registar društava za zastupanje u osiguranju koji su registrirani u F BiH kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem ZOD 55, prestao da važi zaključno sa 27.06.2019.godine iz razloga isteka ugovora.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu br. 03-1241/17 od 23.03.2017.godine zaključen između ovog Društva i Agencije KASKO za zastupanje u osiguranju, vlasnik Kulušić Mugdin, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZFL 484, prestao da važi zaključno sa 23.03.2019.godine iz razloga isteka ugovora.
Ugovor o zastupništvu br. 03-5-2463/17 od 17.04.2017.godine zaključen između ovog Društva i Imamović Abdulaha iz Zenice, vlasnik Srodna djelatnost „A&N“ zastupanje u osiguranju, upisan u registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja F BiH pod registarskim brojem ZO 442, prestao da važi zaključno sa 16.04.2019.godine iz razloga isteka ugovora.

Obavijest o ugovoru za zastupništvo

Ugovor o zastupništvu zaključen između D.D. za osiguranje “Camelija” Bihać i Isaković Nijaza, firma obrta Srodna djelatnost “DINN” zastupanje u osiguranju – Zenica, pod brojem 03/1-448/17 od 03.02.2017. godine, prestao da važi zaključno sa 24.01.2019. godine.

Skupština 27.03.2019 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARADD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 27.03.2019.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 27.03.2019.godine u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću.

2018

Skupština 06.11.2018 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA DD za OSIGURANJE” CAMELIJA” BIHAĆ za 06.11.2018.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 06.11.2018.godine u sjedištu Društva u ul. Petog
Korpusa br. 3. u Bihaću.

Skupština 30.03.2018 godine

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARADD za OSIGURANJE “CAMELIJA” BIHAĆ za 30.03.2018.godine.
Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 30.03.2018.godine ( petak ) u sjedištu Društva u ul. Petog
Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11 h.

2022


Broj: 03-674/23

Na osnovu člana 7. Pravilnika o radu D.D. za osiguranje «CAMELIJA» Bihać direktor Društva raspisuje

  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

– Procjenitelj šteta -1 izvršilac

Pored zakonom propisanih općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

– SSS, VŠS i VSS mašinske ili saobraćajne struke,

-poželjno radno iskustvo,

-poznavanje rada na računaru,

-vozačka dozvola B kategorije

Mjesto rada: Sarajevo.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu ul. Azize Šaćirbegović 80a ili na e-mail info@camelija-osiguranje.com

Datum objave: 07.04.2023.god.

Trajanje oglasa: 7 dana