Obavezno osiguranje vlasnika/korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete prema trećim licima – ( AO)

Automobilsko Osiguranje

Uslovi automobilske odgovornosti FBiH – Download/Preuzimanje

Uslovi automobilske odgovornosti RS BiH – Download/Preuzimanje

U skladu sa odredbama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila ,svako lice, koje ima u posjedu ili u vlasništvu vozilo,a koje se u FBiH kreće po cestama ili u oblastima dostupnim javnosti , obavezno je zaključiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete koje može upotrebom vozila pričiniti trećim licima.
Registracija /produženje registracije / izdavanje probnih registarskih tablica za motorna vozila može se obavljati samo tek nakon podnošenja važeće police osiguranja ovlaštenim organima nadležnim za registraciju ili izdavanje probnih registraskih tablica.

Minimalno teritorijalno važenje police osiguranja od autodgovornosti prema trećim licima izdate u BiH prema pomenutom Zakonu FBiH / RS-a , jeste teritorija BiH.
Uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti , ukoliko vlasnici /korisnici vozila napuštaju teritoriju BiH radi odlaska van granica BiH , izdaje se Zelena karta.

Zelena karta je muđunarodna isprava o osiguranju izdata u ime nacionalnog biro-a ( kod nas Biro-a ZK BiH ) koja vam na osnovu zaključene police osiguranja od autoomobilske odgovornosti u BiH, omogućava boravak sa vašim vozilom van granica BiH, na teritoriji Evrope -u zemljama članicama Zelene karte ,bez uzimanja dodatnog osiguranja i plaćanja dodatne premije u ovim zemljama .

Osiguravajuće pokriće po polici od automobilske odgovornosti

Osiguranje od autodgovornosti pokriva građansku odgovornost posjednika , vlasnika i bilo kojeg vozača motornog vozila prema trećim licima koji imaju zahtjev za odštetu od osiguranika .

     Osiguranjem su pokrivene naknade trećim licima u pogledu :

  • tjelesnih povreda ili smrti
  • imovinskih šteta ili uništenja prouzrokovanih u saobraćajnim nezgodama za koje je osiguranik odgovoran prema zakonu
  • opravdanih troškova koje je osigruanik imao u sudskom ili vansudskom postupku

Trećim licima,u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila , ne smatraju se lica čija je odgovornost pokrivena policom osiguranja ,kao ni lica, iako nisu osiguranici ,a zaključila su kao ugovarači , sa osiguravateljem policu osiguranja .

U slučaju da su vlasnici vozila pravna lica , ni njihovi ovlašteni zastupnici ne smatraju se trećim licima.

Policom osiguranja nije pokrivena šteta nanesena licima koja su dobrovoljno ušla u vozilo koje je načinilo štetu ili nanijelo povredu,kada osiguravač može dokazati da su znala da je vozilo bilo ukradeno.

Zaštitni fond je pravno lice registrirano u FBiH / RS –u sa ciljem da pokriva štete koje pretrpe oštećene strane u saobraćajnim nezgodama , a koje ne mogu biti nadoknaćene sistemom obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti .

Zaštitni fond je obavezan da oštećenim stranama isplati odštetu u slučaju smrti ili fizičke povrede ,te materijalne štete prouzrokovane u saobraćajnim nezgodama u BiH kada :

lice odgovorno za nezgodu ostane nepoznato ( obeštećenje samo za tjelesne povrede)
je nezgodu prozrokovalo neregistrovano vozilo
je protiv osiguravajućeg društva pokrenut postupak likvidacije zbog stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad

     Kvantitativni obim pokrića

Obaveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti pokrivene su štete nanesene trećim licima po OSIGURANOM SLUČAJU do visine sume osiguranja :

  • u slučaju fizičke povrede osoba – iznos 500.000,00 KM
  • u slučaju šteta na imovini – iznos 1.000.000,00 KM

     Premija osiguranja

  • Premija se utvrđuje obzirom na: vrstu i namjenu vozila; tehničke karakteristike vozila (snagu motora, nosivost, radnu zapreminu motora, broj regisriranih mjesta u vozilu, zonu rizika,oblik osiguranja; visinu pokrića, obim pokrića, broj prijavljenih šteta odnosno tehnički rezultat; trajanje osiguranja;druge osnove kako je naznačeno u Premijskom sistemu.
  • Premija osiguranja obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti je jedinstvena za sva osiguravajuća društva u BIH, kao i Uslovi osiguranja .
    Društva su obavezna prilikom zaključenja police obaveznog osiguranja od AO , pridržavati se odredaba Zajedničkih Uslova i Zajedničkog premijskog sistema koje je donio Upravni odbor Biro-a osiguranja 1998.god.