< /map>
SkupštinaDD za osiguranje CAMELIJA Bihać
NADZORNI ODBOR
Broj ; 10/17
Datum ; 27.02.2017.godine


Na osnovu člana 230. i 257. Zakona o privrednim društvima ( Sl.novine FBiH broj :81/16 ) , i člana 86. Statuta DD za osiguranje CAMELIJA Bihać OPU - IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine , Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 27.02.2017.god. objavljuje


OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA
DD za OSIGURANJE CAMELIJA BIHAĆ
za 27.03.2017.godine


Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 27.03.2017.godine ( ponedeljak ) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11 h.

Za sjednicu Skupštine Nadzorni odbor predlaže sljedeći :


D n e v n i r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine održane
05.09.2016.god.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju
za 2016.god. koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj
eksternog revizora , nadzornog odbora, i odbora za reviziju
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog po godišnjem
obračunu za 2016.god.
5. Donošenje Odluke o rasporedu ostalih rezervi Društva
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja internog
revizora za 2016.god.
7. Razno

Svi materijali – dokumenti koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za Skupštinu dioničara, stavljeni su na uvid i dostupni dioničarima u prostorijama uprave - kod sekretara društva, ul. Petog korpusa br. 3., u vremenu od 08-16 h .

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini društva, najkasnije tri dana prije njenog održavanja.

Prijave za učešće u radu Skupštine podnose se u pismenom obliku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 037-224-110 (121)
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss