< /map>
Izvjestaj nezavisnog revizoraCriot REVIK d.o.o. SARAJEVO
REVIZIJA, RA?UNOVODSTVO I KONSALTING

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20 Raiffeisen BANK d.d. BH Sarajevo
tel./fax (387) (33) 200-383 i 226-289 - 1610000001640087
E-mail: revik@bih.net.ba UniCredit Zagreb. Banka d.d. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu - 3383202250064583
UFA-1709/00, registarski broj 1-20332 UNION Banka d.d. Sarajevo
Identifikacijski broj: 4200002790002 - 1020500000066346


IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SKUPŠTINI DIONI?ARA
D.D. ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" Biha?


1. Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja D.D. za osiguranje "CAMELIJA"
Biha? (u daljnjem tekstu "Društvo"), prikazanih na stranicama 8 do 31, koji se sastoje od bilansa
stanja na dan 31. decembra 2010. godine, bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i
izvještaja o nov?anim tokovima za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza zna?ajnih
ra?unovodstvenih politika i drugih napomena uz finansijske izvještaje.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

2. Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje priloženih finansijskih izvještaja u
skladu sa Me?unarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju:
dizajniranje, uspostavljanje i održavanja internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje
finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno zna?ajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka;
odabir i dosljednu primjenu odgovaraju?ih ra?unovodstvenih politika; te davanje razboritih
ra?unovodstvenih procjena u datim uvjetima.

Odgovornost revizora

3. Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na
temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Me?unarodnim revizijskim standardima.
Navedeni standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s eti?kim pravilima te da reviziju planiramo i
obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno
zna?ajne pogreške.
Revizija uklju?uje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabir postupaka zavisi od prosudbe revizora, uklju?uju?i i procjenu rizika materijalno zna?ajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o u?inkovitosti internih kontrola u Društvu. Revizija tako?er uklju?uje i ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih ra?unovodstvenih politika te zna?ajnih procjena Uprave, kao i prikaza finansijskih izvještaja u cjelini.
Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Pozitivno mišljenje

4. Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju objektivno, u svim materijalno zna?ajnim stavkama, finansijski položaj D.D. za osiguranje "CAMELIJA" Biha? na dan 31. decembra 2010. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene u nov?anom toku za godinu koja je tada završila, u skladu s Me?unarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI").Mišljenje o dodatnim izvještajima

5. Po našem mišljenju, dodatni izvještaji Društva, koji su dati u prilogu ovog izvještaja, sastavljeni su u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Sl.novine Federacija BiH", broj 24/05 i 36/10), kao i propisima Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH ", broj: 80/06 i 72/09).

REVIK d.o.o. Sarajevo
Milan Novokmet, direktor /Edin Udov?i?, ovlašteni revizor
Sarajevo, 11. marta 2011. godine
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss