< /map>
Osnovni podaci

Dioni?ko društvo za osiguranje "Camelija" Biha?
77 000 BIHA?, 5. Korpusa br.3
IDN: 4263232820000,
Prva registracija -27.6.1994 - Viši sud Biha? –br. Rješenja U/I-82/94 br.reg.ul. 1-366-00
Posljednja regist. (promjena upisa )-05.02.2007.g -Osnovni sud Biha? -br. Rješ. 017-0-Reg-07-000300
Regist.br. emitenta kod Komisije za vrijednosne papire FBiH 02-37-2925

Dioni?ko društvo za osiguranje ''CAMELIJA'' osnovano je u Biha?u 1994. godine.
IDN: 4263232820000

Prva registracija društva izvršena je kod Višeg suda u Biha?u dana 27.6.1994. godine pod brojem 1-366-00, broj rješenja U/I-82/94 .
Dozvola za obavljanje poslova osiguranja, dobijena je od Ureda za nadzor društava za osiguranje u FBiH dana 30.11.1998. godine , pod brojem broj: 10-021-18/98-R.

U Registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire FBiH društvo je upisano po Rješenju 03-19-21/01 od 01.02.2001.god., nakon ?ega je sa Registrom vrijednosnih papira zaklju?en Ugovor broj 05-U-DD-48/01 od 09.02.2001.god., o vršenju poslova iz njegove nadležnosti.

U toku ?etrn?st godina ( 14 ) poslovanja, nakon prve registracije , provedeno je, kroz upis u registar Višeg,odnosno Kantonalnog i Osnovnog suda , te drugih organa, niz statusnih promjena - promjene naziva društva , izmjene adrese, dopune djelatnosti , kao i usaglašavanje iznosa potrebne visine osnovnog kapitala društva sa odredbama zakonskih propisa koji reguliraju oblast osiguranja .

Posljednje promjene okon?ane su u 2007.god.

Kod Op?inskog suda u Biha?u pod brojem Rješenja o upisu 017-0-Reg-07-000300 od 05.02.2007.god., kod Komisije za vrijednosne papire FBiH Rješenjem broj 03/1-19-32/07 od 25.01.2007.god., te u Registru vrijednosnih papira FBiH Rješenjem broj 02-2-1814/07 od 14.02.2007.god. -registrirano je pove?anje osnovnog kapitala emisijom dionica u zatvorenom krugu.

OSNOVNI KAPITAL DD za osiguranje ‘’ CAMELIJA '' Biha? upla?en u novcu registriran je na iznos od 5.000.000,00 KM .

Dana 20.07.2007.god. RJEŠENJEM broj 1.0.-021-800 /07 Agencija za nadzor F BiH odobrava društvu bavljenje svim vrstama neživotnih osiguranja,a nakon uskla?enja poslovnih akata i potrebne visine dioni?kog kapitala .
Ovlaštena osoba za zastupanje društva kod nadležnih organa je Irfan ?avki? , a na osnovu Saglasnosti Agencije za nadzor u FBiH broj 1.0.-059-1251/07 od 04.07.2007.god.

Dana 27.09.2007.god. slijedi upis uskla?enih podataka društva , sa Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju, u registar Op?inskog suda u Biha?u pod brojem Rješenja o upisu 017-0-Reg-07-001816.

DD za osiguranje ''Camelija'' Biha? je privredno društvo ?iji po?etak rada je vezan za poslijeratno razdoblje, odnosno po?etak 1995.god., i to na Unsko–sanskom kantonu. U ovim prvim poslijeratnim godinama poslovi osiguranja isklju?ivo su bili osiguranje automobilske odgovornosti.

Kako se u proteklim godinama rada zahtjevalo stalno pra?enje zahtjeva na tržištu osiguranja, proizišla je potreba širenja obima poslova na druge vidove osiguranja, ali i na druga podru?ja osim USK-a.

Danas ovo društvo, osim poslova obaveznog osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti obavlja i poslove : kasko -osiguranja motornih vozila , osiguranje svih vrsta imovinskih osiguranja, osiguranja osoba od posljedica nezgode i putno zdravstveno osiguranje , osiguranje transporta –kargo i osiguranje od vozarske odgovornosti , te druge vrste osiguranja od op?e odgovornosti i odgovornosti iz djelatnosti.
Teritorijalno je rasprostranjeno u šest Kantona-županija FBiH, u gotovo svim zna?ajnijim mjestima , te na teritoriji Distrikta Br?ko i Republike Srpske gdje je u Banja Luci osnivanje Filijale zapo?eto još 03.05.2006.god.

RJEŠENJEM Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 21/06 dana 12.06.2008.god., okon?an je ovaj proces te je izdato odobrenje za osnivanje filijale u RS-u , u djelatnosti neživotnih osiguranja .

DD za osiguranje ''Camelija'' d.d. registrirana je u skladu sa novim propisima koji reguliraju oblast osiguranja za obavljanje poslove svih vrsta NEŽIVOTNIH OSIGURANJA, , i to preko svojih vlastitih poslovnih jedinica– (njih 50 ), sa oko 130 zaposlenih radnika, ali i preko velikog broj zastupnika pojedinaca i agencija.

Prema visini portfelja ( ostvarenom premijskom prihodu ) '' CAMELIJA'' d.d. je rangirana kao društvo manje veli?ine, ali je zato prema stabilnosti fondova , u rangu najstabilnijih osiguravaju?ih društava.

Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss